Документы

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша об экономическом сотрудничестве

Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Польша об экономическом сотрудничестве

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітництво

04.03.2005, Угода,  Польща

 

 

Угода

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітництво

            ( Угоду ратифіковано Законом

              N 3535-IV від 15.03.2006 )

Дата підписання: 04.03.2005

Дата ратифікації: 15.03.2006

Дата набуття чинності: 04.05.2006

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Польща, далі - "Договірні Сторони",

керуючись положеннями Договору між Україною і Республікою Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво, підписаного у Варшаві 18 травня 1992 року,

враховуючи положення міжнародних договорів, які зобов'язують Договірні Сторони у сфері економічного співробітництва,

беручи до уваги членство Республіки Польща в Європейському Союзі,

прагнучи зміцнювати та розвивати економічні відносини між Україною та Республікою Польща,

домовились про таке:

Стаття 1

1. Договірні Сторони сприятимуть розвитку взаємовигідного економічного співробітництва в усіх галузях і секторах економіки на принципах рівності і взаємної вигоди відповідно до законодавства держав Договірних Сторін.

2. Співробітництво, яке реалізується в рамках зазначеної Угоди, буде спрямовано на:

1) використання економічного потенціалу для зміцнення двосторонніх економічних відносин;

2) інтенсифікацію двосторонніх економічних відносин, зокрема, у сфері інвестицій, інновацій та фінансування економічних проектів;

3) розбудову транспортної інфраструктури та системи транспортування енергоносіїв;

4) розвиток міжрегіональної економічної співпраці.

Стаття 2

Співробітництво, про яке йдеться у Статті 1 цієї Угоди, буде реалізовуватися, зокрема, шляхом:

1) розвитку співробітництва між суб'єктами господарювання;

2) проектування, будівництва, ремонту або реконструкції, а також технічної та технологічної модернізації об'єктів суб'єктами господарювання однієї держави на території іншої держави, або спільної діяльності суб'єктів господарювання держав Договірних Сторін на їхніх територіях, або на територіях третіх країн;

3) взаємодії в реалізації проектів у нафтовому, газовому і електроенергетичному секторах, а також у сфері транспортної та прикордонної інфраструктури;

4) запровадження механізмів, пов'язаних з фінансуванням, страхуванням та наданням гарантій для економічних проектів;

5) взаємодії в сфері сертифікації та стандартизації;

6) сприяння контактам між організаціями, що об'єднують суб'єктів господарювання;

7) розвитку консалтингових, юридичних, банківських і технічних послуг, у тому числі для підтримки реалізації інвестиційних проектів на територіях держав Договірних Сторін;

8) започаткування та підтримки всіляких форм контактів, обміну спеціалістами і технічним персоналом, навчання, участі у ярмарках та виставках, економічних місіях, рекламних та інших заходах, пов'язаних з економічним співробітництвом;

9) розвитку співробітництва в галузі туризму.

Стаття 3

1. Відповідні органи держав Договірних Сторін будуть сприяти створенню та діяльності представництв, філій, спільних торговельних палат та інших суб'єктів господарювання.

2. Засади створення та здійснення діяльності представництвами, філіями, спільними торговельними палатами та іншими суб'єктами господарювання визначаються законодавством, яке діє в державі Договірної Сторони, на території якої вони здійснюють діяльність.

Стаття 4

З метою полегшення розвитку економічного співробітництва відповідні органи держав Договірних Сторін будуть здійснювати діяльність згідно з законодавством і зобов'язаннями держав обох Договірних Сторін, яка передбачає обмін інформацією у сфері:

1) законодавства, що регулює господарську діяльність, інвестиційну діяльність, стандартизацію, сертифікацію, ліцензування, захист інтелектуальної та промислової власності, авторських і суміжних прав, а також інші галузі, які становлять предмет взаємної зацікавленості;

2) заходів, що сприятимуть встановленню контактів між суб'єктами господарювання держав Договірних Сторін, в тому числі у сфері проведення виставок, ярмарків та економічних місій.

Стаття 5

1. Договірні Сторони створять українсько-польську Міжурядову комісію з питань економічного співробітництва, далі - "Комісія".

2. До завдань Комісії, зокрема, включено:

1) здійснення періодичних переглядів та оцінки економічного співробітництва;

2) підготовка пропозицій щодо подальшого розвитку економічного співробітництва;

3) ідентифікація проблем, які обмежують розвиток економічного співробітництва, та пропонування відповідних дій для їх розв'язання;

4) обговорення спірних питань, що стосуються застосування або тлумачення цієї Угоди.

3. Комісія складається з української та польської частин, які очолюють Голови, призначені кожною з Договірних Сторін. Кожний з Голів призначає свого заступника та секретаря своєї частини Комісії. Для розгляду окремих питань Комісія в межах своєї компетенції може створювати підкомісії або робочі групи з визначенням їх завдань.

4. Засідання Комісії будуть проводитись по мірі необхідності, але, як правило, не менш ніж один раз на рік почергово в Україні та в Республіці Польща. За ініціативою одного із Голів може бути скликане позачергове засідання Комісії або ініційована зустріч Голів.

5. За результатами засідання Комісії оформлюється протокол спільного засідання українською та польською мовами.

6. Комісія встановлює та затверджує Регламент роботи, який має обов'язковий характер для Комісії.

Стаття 6

1. Ця Угода не порушує прав та зобов'язань Договірних Сторін, що випливають з міжнародних договорів, сторонами яких є Україна або Республіка Польща, а також їхньої участі в міжнародних організаціях.

2. Жодне з положень цієї Угоди не може бути інтерпретоване як таке, що порушує права і зобов'язання Республіки Польща, які виникають з її членства в Європейському Союзі.

3. З питань, що охоплюються цією Угодою та які регулюються Угодою про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами, їх державами-членами і Україною, підписаної в Люксембурзі 14 червня 1994 року разом з усіма її змінами та доповненнями, переважну силу матимуть положення зазначеної вище Угоди про партнерство та співробітництво, разом з усіма її змінами та доповненнями.

Стаття 7

Спірні питання між Договірними Сторонами щодо тлумачення та застосування положень цієї Угоди будуть вирішуватися шляхом проведення переговорів та консультацій.

Стаття 8

1. Ця Угода набуває чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

2. Ця Угода укладається на невизначений термін. Вона може бути денонсована шляхом нотифікації кожною з Договірних Сторін. В такому випадку ця Угода припиняє дію через шість місяців після отримання ноти про денонсацію.

3. За погодженням Договірних Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни в письмовій формі, які становитимуть невід'ємну частину цієї Угоди.

Вчинено в м. Київ 4 березня 2005 року у двох примірниках, кожний українською та польською мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

 За Кабінет Міністрів                            За Уряд

 України                                         Республіки Польща

 (підпис)                                        (підпис)