Dokumenty

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej

sporządzona w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.

M.P.06.59.628

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy gospodarczej,

sporządzona w Kijowie dnia 4 marca 2005 r.

(M.P. z dnia 31 sierpnia 2006 r.)

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej "Umawiającymi się Stronami",

kierując się postanowieniami Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzonego w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.,

uwzględniając postanowienia umów międzynarodowych, które wiążą Umawiające się Strony w dziedzinie współpracy gospodarczej,

mając na uwadze członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

dążąc do umocnienia i rozwoju stosunków gospodarczych między Rzecząpospolitą Polską i Ukrainą,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 

1. Umawiające się Strony będą sprzyjać rozwojowi wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej we wszystkich dziedzinach i sektorach gospodarki na zasadach równości i wzajemnych korzyści, zgodnie z prawem obowiązującym w państwach Umawiających się Stron.

2. Współpraca realizowana w ramach niniejszej umowy będzie ukierunkowana na:

1)  wykorzystanie potencjału gospodarczego dla wzmocnienia dwustronnych stosunków gospodarczych;

2)  intensyfikację dwustronnych stosunków gospodarczych, w szczególności w sferze inwestycji, innowacji i finansowania przedsięwzięć gospodarczych;

3)  rozbudowę infrastruktury w dziedzinie transportu i systemów transportu nośników energii;

4)  rozwój międzyregionalnej współpracy gospodarczej.

Artykuł 2 

Współpraca, o której mowa w artykule 1 niniejszej umowy, będzie realizowana w szczególności poprzez:

1)  rozwój współpracy między podmiotami gospodarczymi;

2)  projektowanie, budowę, remont lub przebudowę oraz modernizację w zakresie technicznym i technologicznym obiektów przez podmioty gospodarcze jednego państwa na terytorium drugiego państwa lub wspólne występowanie podmiotów gospodarczych państw Umawiających się Stron na ich terytoriach lub na terytoriach państw trzecich;

3)  współdziałanie w realizacji projektów w sektorze naftowym, gazowym i elektroenergetyce, a także w zakresie infrastruktury transportowej i granicznej;

4)  wdrażanie mechanizmów związanych z finansowaniem, ubezpieczaniem oraz udzielaniem gwarancji dla przedsięwzięć gospodarczych;

5)  współdziałanie w dziedzinie certyfikacji i standaryzacji;

6)  sprzyjanie kontaktom między organizacjami zrzeszającymi podmioty gospodarcze;

7)  rozwój usług konsultingowych, prawnych, bankowych i technicznych, w tym wspomagających realizację projektów inwestycyjnych na terytoriach państw Umawiających się Stron;

8)  inicjowanie i popieranie różnorodnych form kontaktów, wymiany specjalistów i personelu technicznego, szkoleń, udziału w targach i wystawach, misjach gospodarczych, przedsięwzięciach promocyjnych i innych przedsięwzięciach związanych ze współpracą gospodarczą;

9)  rozwój współpracy w dziedzinie turystyki.

Artykuł 3 

1. Właściwe organy państw Umawiających się Stron będą sprzyjać tworzeniu i działalności przedstawicielstw, oddziałów, mieszanych izb gospodarczych i innych podmiotów gospodarczych.

2. Zasady tworzenia i prowadzenia działalności przez przedstawicielstwa, oddziały, mieszane izby gospodarcze i inne podmioty gospodarcze określa prawo obowiązujące w państwie Umawiającej się Strony, na terytorium którego podejmują one działalność.

Artykuł 4 

W celu ułatwienia rozwoju współpracy gospodarczej właściwe organy państw Umawiających się Stron podejmować będą działania, zgodnie z prawem i zobowiązaniami państw obu Umawiających się Stron, prowadzące do wymiany informacji w zakresie:

1)  prawa regulującego: działalność gospodarczą, inwestycje, standaryzację, certyfikację, licencje, ochronę własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich i pokrewnych oraz inne dziedziny stanowiące przedmiot wzajemnego zainteresowania;

2)  przedsięwzięć sprzyjających nawiązywaniu kontaktów między podmiotami gospodarczymi państw Umawiających się Stron, w tym w zakresie przeprowadzania wystaw, targów i misji gospodarczych.

Artykuł 5 

1. Umawiające się Strony powołają Polsko-Ukraińską Komisję Międzyrządową do spraw Współpracy Gospodarczej, zwaną dalej "Komisją".

2. Do zadań Komisji należy w szczególności:

1)  dokonywanie okresowych przeglądów i ocen współpracy gospodarczej;

2)  przygotowywanie propozycji zmierzających do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej;

3)  identyfikacja problemów ograniczających rozwój współpracy gospodarczej i proponowanie odpowiednich działań w celu ich eliminacji;

4)  omawianie spraw spornych dotyczących stosowania lub interpretacji niniejszej umowy.

3. Komisja składa się z sekcji polskiej i ukraińskiej, pod przewodnictwem przewodniczących powoływanych przez każdą z Umawiających się Stron. Każdy z przewodniczących powołuje swojego zastępcę i sekretarza swojej sekcji. Dla rozpatrzenia spraw szczegółowych Komisja w ramach swojej kompetencji może tworzyć podkomisje i grupy robocze z określeniem ich zadań.

4. Posiedzenia Komisji przeprowadzane będą w miarę potrzeby, z reguły co najmniej raz w roku, kolejno w Rzeczypospolitej Polskiej i na Ukrainie. Z inicjatywy jednego z przewodniczących może być zwołane nadzwyczajne posiedzenie Komisji lub zainicjowane spotkanie przewodniczących.

5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół wspólnego posiedzenia w językach polskim i ukraińskim.

6. Komisja ustanawia i zatwierdza regulamin pracy, który będzie wiążący dla Komisji.

Artykuł 6 

1. Niniejsza umowa nie narusza praw i zobowiązań Umawiających się Stron wynikających z umów międzynarodowych, stronami których są Rzeczpospolita Polska lub Ukraina, oraz z ich przynależności do organizacji międzynarodowych.

2. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie może być interpretowane jako naruszające prawa i zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z jej członkostwa w Unii Europejskiej.

3. W zakresie spraw, które objęte są niniejszą umową, regulowanych przez Umowę o partnerstwie i współpracy ustanawiającą partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, podpisaną w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 1994 r. wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, pierwszeństwo będą miały postanowienia powyższej Umowy o partnerstwie i współpracy, wraz z jej wszystkimi późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

Artykuł 7 

Sprawy sporne między Umawiającymi się Stronami w zakresie interpretacji i stosowania postanowień niniejszej umowy będą rozwiązywane w drodze rozmów i konsultacji.

Artykuł 8 

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie z dniem otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia o wykonaniu przez Umawiające się Strony wewnętrznych procedur, koniecznych dla wejścia jej w życie.

2. Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron. W takim przypadku niniejsza umowa utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania noty wypowiadającej.

3. W uzgodnieniu między Umawiającymi się Stronami do niniejszej umowy mogą być wprowadzane zmiany w pisemnej formie, które stanowić będą integralną część niniejszej umowy.

SPORZĄDZONO w Kijowie dnia 4 marca 2005 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.