Dokumenty

Konwencja dotycząca odprawy czasowej sporządzona w Stambulednia 26 czerwca 1990 r.

Konwencja dotycząca odprawy czasowej sporządzona w Stambulednia 26 czerwca 1990 r.

Dz.U.98.14.61

2001.06.16          uzup.   Dz.U.02.198.1668        ogólne

KONWENCJA

dotycząca odprawy czasowej,

sporządzona w Stambulednia 26 czerwca 1990 r.*

(Dz. U. z dnia 2 lutego 1998 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 czerwca 1990 r. została sporządzona w Stambule Konwencja dotycząca odprawy czasowej, wraz z następującymi dokumentami:

1)  załącznikiem A dotyczących dokumentów odprawy czasowej (karnety ATA i karnety CPD),

2)  załącznikiem B1 dotyczącym towarów przeznaczonych do wystawienia lub wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach,

w następującym brzmieniu:

KONWENCJA

dotycząca odprawy czasowej

PREAMBUŁA

Umawiające się strony niniejszej konwencji, sporządzonej pod auspicjami Rady Współpracy Celnej,

zauważając, że obecna sytuacja związana z faktem istnienia wielu międzynarodowych konwencji celnych dotyczących odprawy czasowej oraz ich rozproszenia jest niezadowalająca,

uważając, że w przyszłości sytuacja ta może się jeszcze pogorszyć w razie konieczności unormowania nowych kategorii odprawy czasowej w skali międzynarodowej,

biorąc pod uwagę życzenia wyrażone przez przedstawicieli handlu i innych zainteresowanych stron, aby dokonywanie formalności dotyczących odprawy czasowej zostało uproszczone,

uważając, że uproszczenie i harmonizacja procedur celnych, a w szczególności przyjęcie jednego dokumentu międzynarodowego łączącego wszystkie istniejące konwencje dotyczące odprawy czasowej, może ułatwić dostęp do międzynarodowych postanowień regulujących odprawę czasową i skutecznie przyczynić się do rozwoju handlu międzynarodowego i innych form wymiany międzynarodowej,

przekonane, że międzynarodowy dokument proponujący jednolite postanowienia dotyczące odprawy czasowej może przynieść zasadnicze korzyści w sferze wymiany międzynarodowej i zapewnić wysoki stopień uproszczenia i harmonizacji procedur celnych, co stanowi jeden z podstawowych celów Rady Współpracy Celnej,

zdecydowane wprowadzić ułatwienia w odprawie czasowej poprzez uproszczenie i harmonizację procedur w dążeniu do osiągnięcia celów natury gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej, socjalnej lub turystycznej,

uważając, że przyjęcie znormalizowanych wzorów dokumentów odprawy czasowej, jako międzynarodowych dokumentów celnych posiadających międzynarodową gwarancję, przyczyni się do ułatwienia procedury odprawy czasowej w przypadkach, gdy wymagany jest dokument celny i gwarancja,

uzgodniły, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Definicje 

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszej konwencji określenie:

(a)  "odprawa czasowa" oznacza procedurę celną, w ramach której określone towary (włącznie ze środkami transportu) mogą być przywiezione na obszar celny z warunkowym zwolnieniem od należności przywozowych i podatków oraz bez zastosowania wobec nich zakazów lub ograniczeń przywozowych o charakterze gospodarczym; towary takie (włącznie ze środkami transportu) muszą być przywiezione w określonym celu i muszą być przeznaczone do powrotnego wywozu w określonym czasie bez poddawania ich jakimkolwiek zmianom, z wyjątkiem zwykłych ubytków spowodowanych ich użytkowaniem;

(b)  "należności przywozowe i podatki" oznacza cła i wszelkie inne płatności, podatki, opłaty lub inne należności, pobierane od przywozu towarów lub w związku z przywozem towarów z zagranicy (włącznie ze środkami transportu), z wyjątkiem opłat i należności, których wysokość jest ograniczona do przybliżonych kosztów świadczonych usług;

(c)   "zabezpieczenie" oznacza środki, które zapewniają wypełnienie zobowiązań wobec organów celnych i są przez te organy uznane. Zabezpieczenie określane jest jako "generalne", gdy gwarantuje wypełnienie zobowiązań wynikających z szeregu operacji;

(d)  "dokumenty odprawy czasowej" oznacza międzynarodowy dokument celny uznany za zgłoszenie celne, pozwalający na identyfikację towarów (włącznie ze środkami transportu) i zawierający ważną w skali międzynarodowej gwarancję pokrycia należności przywozowych i podatków;

(e)  "unia celna i gospodarcza" oznacza unię utworzoną przez i składającą się z Członków, o których mowa w artykule 24 ustęp 1 niniejszej konwencji, mającą prawo do przyjmowania własnego ustawodawstwa, które jest wiążące dla jej Członków w odniesieniu do zagadnień regulowanych niniejszą konwencją, oraz mającą prawo do podejmowania decyzji, zgodnie ze swoją wewnętrzną procedurą, odnośnie do podpisywania, ratyfikacji i przystępowania do niniejszej konwencji;

(f)   "osoba" oznacza zarówno osobę fizyczną, jak i prawną, chyba że z kontekstu wynika inaczej;

(g)  "Rada" oznacza organizację powołaną przez Konwencję o utworzeniu Rady Współpracy Celnej, sporządzoną w Brukseli dnia 15 grudnia 1950 r.;

(h)  "ratyfikacja" oznacza ratyfikację, przyjęcie lub zatwierdzenie.

Rozdział II

Zakres stosowania konwencji

Artykuł 2

1. Każda Umawiająca się Strona zobowiązuje się do udzielania,  zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji, odprawy czasowej towarom (włącznie ze środkami transportu) wymienionym w załącznikach do niniejszej konwencji.

2. Nie naruszając postanowień załącznika E, odprawa czasowa udzielana jest z całkowitym warunkowym zwolnieniem od należności przywozowych i podatków oraz bez stosowania zakazów lub ograniczeń przywozowych mających charakter gospodarczy.

Struktura załączników 

Artykuł 3

Każdy z załączników do niniejszej konwencji składa się zasadniczo z:

(a)  definicji podstawowych określeń celnych używanych w załączniku;

(b)  specjalnych postanowień mających zastosowanie do towarów (włącznie ze środkami transportu), które są przedmiotem załącznika.

Rozdział III

Postanowienia szczegółowe

Dokument i zabezpieczenie 

Artykuł 4

1. Każda Umawiająca się Strona ma prawo uzależnić odprawę czasową towarów (włącznie ze środkami transportu) od przedstawienia dokumentu celnego i dostarczenia zabezpieczenia, chyba że załącznik stanowi inaczej.

2. W przypadku gdy (zgodnie z ustępem 1) wymagane jest zabezpieczenie, osobom korzystającym regularnie z procedury odprawy czasowej może zostać udzielone pozwolenie na złożenie zabezpieczenia generalnego.

3. Wysokość zabezpieczenia nie będzie przekraczała sumy należności przywozowych i podatków, od których towary (włącznie ze środkami transportu) są zwolnione warunkowo, chyba że załącznik stanowi inaczej.

4. W przypadku towarów (włącznie ze środkami transportu), które podlegają zakazom lub ograniczeniom przywozowym zgodnie z ustawodawstwem krajowym, może być wymagane złożenie dodatkowego zabezpieczenia, zgodnie z warunkami ustanowionymi przez to ustawodawstwo.

Dokumenty odprawy czasowej 

Artykuł 5

Nie naruszając czynności odprawy czasowej, o których mowa w załączniku E, każda Umawiająca się Strona uznaje w miejsce swych krajowych dokumentów celnych oraz jako właściwe zabezpieczenie sum, o których mowa w artykule 8 załącznika A, dokumenty odprawy czasowej ważne na jej terytorium oraz wydane i stosowane zgodnie z warunkami ustanowionymi w tym załączniku dla towarów (włącznie ze środkami transportu) przywożonych czasowo zgodnie z pozostałymi załącznikami do niniejszej konwencji, które przyjęła.

Identyfikacja 

Artykuł 6

Każda Umawiająca się Strona może dokonać czasowej odprawy towarów (włącznie ze środkami transportu), pod warunkiem że będzie możliwa ich identyfikacja przy zakończeniu odprawy czasowej.

Termin powrotnego wywozu 

Artykuł 7

1. Towary (włącznie ze środkami transportu), którym udzielono odprawy czasowej, będą powrotnie wywiezione w ustalonym terminie, uznanym za wystarczający dla osiągnięcia celu odprawy czasowej. Termin taki jest ustanowiony oddzielnie w każdym załączniku.

2. Władze celne mogą udzielić terminu dłuższego niż określony w każdym z załączników bądź też przedłużyć termin pierwotny.

3. Jeżeli towary (włącznie ze środkami transportu), którym udzielono odprawy czasowej, nie mogą być powrotnie wywiezione na skutek zajęcia innego niż zajęcie na wniosek osób prywatnych, wymóg powrotnego wywozu zostaje zawieszony na czas trwania zajęcia.

Przekazanie uprawnień do korzystania z odprawy czasowej 

Artykuł 8

Każda Umawiająca się Strona może, na wniosek, zezwolić na przekazanie uprawnień do skorzystania z procedury odprawy czasowej każdej innej osobie, pod warunkiem że osoba ta:

(a)  spełnia warunki ustanowione w niniejszej konwencji i

(b)  przejmuje zobowiązania osoby pierwotnie korzystającej z procedury odprawy czasowej.

Zakończenie odprawy czasowej 

Artykuł 9

Odprawa czasowa jest zwykle zakończona powrotnym wywozem towarów (włącznie ze środkami transportu), którym udzielono odprawy czasowej.

Artykuł 10

Towary (włącznie ze środkami transportu) odprawione czasowo mogą zostać powrotnie wywiezione w jednej lub większej ilości przesyłek.

Artykuł 11

Towary (włącznie ze środkami transportu) odprawione czasowo mogą zostać powrotnie wywiezione przez inny urząd celny niż ten, przez który dokonano ich przywozu.

Inne możliwości zakończenia odprawy czasowej 

Artykuł 12

Odprawa czasowa może zostać zakończona za zgodą właściwych organów przez umieszczenie towarów (łącznie ze środkami transportu) w wolnym porcie lub wolnym obszarze celnym, w składzie celnym lub pod procedurą tranzytu celnego, w celu późniejszego wywozu lub zadysponowania nimi w inny dozwolony sposób.

Artykuł 13

W przypadku gdy uzasadnione to jest okolicznościami i pozwala na to ustawodawstwo krajowe, odprawa czasowa może zostać zakończona odprawą ostateczną w przywozie, z zastrzeżeniem spełnienia warunków i dokonania formalności stosowanych w takich przypadkach.

Artykuł 14

1. Odprawa czasowa może zostać zakończona, gdy towary (włącznie ze środkami transportu) zostały poważnie uszkodzone na skutek wypadku lub działania siły wyższej i w zależności od decyzji władz celnych:

(a)  podlegają należnościom przywozowym i podatkom należnym w momencie przedstawienia ich organom celnym w stanie uszkodzonym w celu zakończenia odprawy czasowej;

(b)  są pozostawione, jako towary wolne od wszelkich kosztów, właściwym władzom działającym na obszarze odprawy czasowej; w takim przypadku osoba korzystająca z odprawy czasowej będzie zwolniona od obowiązku uiszczenia należności przywozowych i podatków; lub

(c)   są zniszczone pod urzędowym nadzorem na koszt zainteresowanych stron, przy czym odzyskane części lub materiały, jeśli są odprawione ostatecznie w przywozie, podlegają należnościom przywozowym i podatkom należnym według stanu i na warunkach obowiązujących w chwili ich zgłoszenia organom celnym po wypadku lub działaniu siły wyższej.

2. Odprawa czasowa może również zostać zakończona, jeśli na wniosek zainteresowanej osoby towary (włącznie ze środkami transportu) otrzymają jedno z przeznaczeń, o których mowa w punktach (b) lub (c) ustępu 1, w zależności od decyzji władz celnych.

3. Odprawa czasowa może również zostać zakończona na wniosek zainteresowanej osoby, jeżeli udowodni ona władzom celnym, że towary (włącznie ze środkami transportu) uległy zniszczeniu lub zostały w całości stracone na skutek wypadku lub działania siły wyższej. W takim przypadku osoba korzystająca z odprawy czasowej będzie zwolniona z obowiązku uiszczenia należności przywozowych i podatków.

Rozdział IV

Postanowienia różne

Ograniczenie formalności 

Artykuł 15

Każda Umawiająca się Strona ograniczy do minimum formalności celne wymagane w związku z ułatwieniami przewidzianymi w niniejszej konwencji. Wszelkie przepisy dotyczące takich formalności zostaną opublikowane w jak najkrótszym terminie.

Uprzednie pozwolenie 

Artykuł 16

1. Jeżeli odprawa czasowa wymaga uprzedniego pozwolenia, zostanie ono udzielone przez właściwy urząd celny w możliwie najkrótszym terminie.

2. Jeżeli, w wyjątkowych sytuacjach, wymagane jest pozwolenie inne niż wydawane przez organy celne, zostanie ono udzielone w możliwie najkrótszym terminie.

Ułatwienia minimalne 

Artykuł 17

Postanowienia niniejszej konwencji określają minimum ułatwień, jakie mają być przyznane, i nie stoją na przeszkodzie stosowaniu większych ułatwień, jakie Umawiające się Strony udzielają lub mogą udzielić w przyszłości przez jednostronne postanowienia bądź na mocy umów dwustronnych lub wielostronnych.

Unie celne lub gospodarcze 

Artykuł 18

1. Dla celów niniejszej konwencji terytoria Umawiających się Stron, które tworzą unię celną lub gospodarczą, mogą być uważane za jedno terytorium.

2. Żadne z postanowień niniejszej konwencji nie wyklucza prawa Umawiających się Stron, które tworzą unię celną lub gospodarczą, do wprowadzania specjalnych postanowień stosowanych przy czynnościach odprawy czasowej na terytorium takiej unii, pod warunkiem że postanowienia te nie ograniczą ułatwień zapewnionych przez niniejszą konwencję.

Zakazy i ograniczenia 

Artykuł 19

Postanowienia niniejszej konwencji nie wykluczają stosowania zakazów i ograniczeń nakładanych zgodnie z prawem i przepisami krajowymi, których podstawą są względy nieekonomiczne, takie jak przestrzeganie zasad moralności publicznej lub porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, higieny lub zdrowia publicznego albo przepisów weterynaryjnych lub fitosanitarnych, czy też względy dotyczące ochrony gatunków dzikiej flory i fauny zagrożonych wyginięciem, lub ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

Wykroczenia 

Artykuł 20

1. Sprawca każdego naruszenia postanowień niniejszej konwencji podlega karom przewidzianym przez ustawodawstwo Umawiającej się Strony, na której terytorium popełnione zostało wykroczenie.

2. Gdy nie można określić, na jakim terytorium nastąpiło nadużycie, uważa się, że zostało ono popełnione na terytorium Umawiającej się Strony, na którym je ujawniono.

Wymiana informacji 

Artykuł 21

Umawiające się Strony będą przekazywały sobie wzajemnie, na wniosek i w stopniu dopuszczonym przez ich ustawodawstwo krajowe, niezbędne informacje do wykonywania postanowień niniejszej konwencji.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

Komitet Administracyjny 

Artykuł 22

1. Ustanawia się Komitet Administracyjny rozpatrujący wprowadzenie w życie niniejszej konwencji, środki mające na celu zapewnienie jednolitej interpretacji i jednolitego stosowania konwencji oraz wszelkie zaproponowane do niej poprawki. Komitet będzie podejmował decyzje dotyczące włączenia nowych załączników do niniejszej konwencji.

2. Członkami Komitetu Administracyjnego będą Umawiające się Strony. Komitet może podjąć decyzję pozwalającą właściwym administracjom każdego Członka, państwa lub obszaru celnego, o których mowa w artykule 24 niniejszej konwencji i które nie są Umawiającymi się Stronami, lub przedstawicielom organizacji międzynarodowych uczestniczyć w sesjach Komitetu w charakterze obserwatorów przy omawianiu spraw, które ich interesują.

3. Rada zapewni Komitetowi obsługę Sekretariatu.

4. Na każdej ze swoich sesji Komitet dokona wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

5. Właściwe administracje Umawiających się Stron przekażą Radzie propozycje poprawek do niniejszej konwencji, wraz z uzasadnieniem, jak również wszelkie wnioski o włączenie punktów do porządku dziennego sesji Komitetu. Rada przekaże je do wiadomości właściwym władzom Umawiających się Stron oraz Członków, państw lub obszarów celnych, o których mowa w artykule 24 niniejszej konwencji i które nie są Umawiającymi się Stronami.

6. Rada zwołuje Komitet w terminie przez niego wyznaczonym, jak również na wniosek właściwych administracji przynajmniej dwóch Umawiających się Stron. Rozsyła właściwym administracjom Umawiających się Stron oraz Członków, państw lub obszarów celnych, o których mowa w artykule 24 niniejszej konwencji i które nie są Umawiającymi się Stronami, projekt porządku dziennego przynajmniej sześć tygodni przez sesją Komitetu.

7. Zgodnie z decyzją Komitetu powziętą na mocy postanowień ustępu 2 niniejszego artykułu Rada zaprasza właściwe administracje Członków, państw lub obszarów celnych, o których mowa w artykule 24 niniejszej konwencji i które nie są Umawiającymi się Stronami, oraz zainteresowane organizacje międzynarodowe do wzięcia udziału w sesjach Komitetu w charakterze obserwatorów.

8. Propozycje poddawane są głosowaniu. Każda Umawiająca się Strona reprezentowana na posiedzeniu dysponuje jednym głosem. Propozycje inne niż te, które dotyczą poprawek do niniejszej konwencji, przyjmowane są przez Komitet większością głosów oddanych przez obecnych i głosujących Członków. Propozycje poprawek do niniejszej konwencji przyjmowane są większością dwóch trzecich głosów oddanych przez obecnych i głosujących Członków.

9. W przypadku stosowania artykułu 24 ustęp 7 niniejszej konwencji unie celne lub gospodarcze, będące Stronami konwencji, dysponują w przypadku głosowania jedynie liczbą głosów równą sumie głosów przyznanych ich Członkom, którzy są Umawiającymi się Stronami niniejszej konwencji.

10. Przed zamknięciem sesji Komitet przyjmuje sprawozdanie.

11. W razie braku odpowiednich postanowień w niniejszym artykule stosuje się Przepisy proceduralne Rady, chyba że Komitet zadecyduje inaczej.

Rozstrzyganie sporów 

Artykuł 23

1. Wszelkie spory między dwiema lub większą liczbą Umawiających się Stron dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej konwencji będą rozstrzygane, w miarę możliwości, w drodze bezpośrednich negocjacji między tymi Stronami.

2. Każdy spór nie rozstrzygnięty w drodze negocjacji będzie przedkładany przez Umawiające się Strony pozostające w sporze Komitetowi Administracyjnemu, który rozpatrzy go i wyda zalecenia w celu jego rozstrzygnięcia.

3. Umawiające się Strony pozostające w sporze mogą z góry wyrazić zgodę na przyjęcie zaleceń Komitetu Administracyjnego jako wiążących.

Podpisanie, ratyfikacja i przystąpienie 

Artykuł 24

1. Każdy Członek Rady i każdy Członek Organizacji Narodów Zjednoczonych lub jej wyspecjalizowanych organizacji może stać się Umawiającą się Stroną niniejszej konwencji przez:

(a)  podpisanie bez zastrzeżenia ratyfikacji;

(b)  złożenie dokumentu ratyfikacyjnego po uprzednim podpisaniu konwencji z zastrzeżeniem ratyfikacji; lub

(c)   przystąpienie do konwencji.

2. Niniejsza konwencja będzie otwarta do podpisania dla Członków, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, na sesji Rady, podczas której będzie ona przyjęta, lub też w terminie późniejszym w siedzibie Rady w Brukseli do dnia 30 czerwca 1991 r. Po tej dacie będzie ona otwarta do przystąpienia dla takich Członków.

3. Nie będąc Członkiem organizacji, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, każde państwo lub rząd każdego odrębnego obszaru celnego zaproponowanego przez Umawiającą się Stronę oficjalnie odpowiedzialną za jego stosunki dyplomatyczne, ale autonomicznego w prowadzeniu swoich stosunków handlowych, do którego zaproszenie takiej treści zostało skierowane przez depozytariusza na wniosek Komitetu Administracyjnego, może stać się Umawiającą się Stroną niniejszej konwencji przystępując do niej po jej wejściu w życie.

4. Każdy Członek, państwo lub obszar celny wymieniony w ustępach 1 lub 3 niniejszego artykułu, w chwili podpisania bez zastrzeżenia ratyfikacji, w chwili ratyfikacji niniejszej konwencji lub przystąpienia do niej określa załączniki, które przyjmuje, z tym że przyjęcie załącznika A i przynajmniej jednego z pozostałych załączników jest nieodzowne. Może on w terminie późniejszym notyfikować depozytariuszowi przyjęcie jednego lub większej ilości pozostałych załączników.

5. Umawiające się Strony, przyjmując każdy nowy załącznik, który Komitet Administracyjny zdecyduje włączyć do niniejszej konwencji, notyfikują ten fakt depozytariuszowi zgodnie z postanowieniami ustępu 4 niniejszego artykułu.

6. Umawiające się Strony notyfikują depozytariuszowi warunki stosowania lub informacje wymagane na mocy artykułu 8 i artykułu 24 ustęp 7 niniejszej konwencji, artykułu 2 ustęp 2 i 3 załącznika A oraz artykułu 4 załącznika E. Notyfikują one również wszelkie zmiany w stosowaniu tych postanowień.

7. Zgodnie z postanowieniami ustępów 1, 2 i 4 niniejszego artykułu każda unia celna lub gospodarcza może zostać Umawiającą się Stroną niniejszej konwencji. Taka unia celna lub gospodarcza informuje depozytariusza o swoich kompetencjach odnośnie do spraw regulowanych przez niniejszą konwencję. W odniesieniu do spraw będących w zakresie jej kompetencji  unia celna lub gospodarcza będąca Umawiającą się Stroną niniejszej konwencji realizuje w swoim własnym imieniu prawa i wypełnia zobowiązania, jakie niniejsza konwencja nakłada na jej Członków będących Umawiającymi się Stronami. W takim przypadku Członkowie ci nie są upoważnieni do indywidualnego korzystania z tych praw, włącznie z prawem do głosowania.

Depozytariusz 

Artykuł 25

1. Niniejsza konwencja, wszystkie podpisy z zastrzeżeniem lub bez zastrzeżenia ratyfikacji oraz wszystkie dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia składane są Sekretarzowi Generalnemu Rady.

2. Depozytariusz:

(a)  otrzymuje i przechowuje oryginalne teksty niniejszej konwencji;

(b)  sporządza uwierzytelnione kopie oryginalnych tekstów niniejszej konwencji i przekazuje je Członkom oraz uniom celnym lub gospodarczym, o których mowa w artykule 24 ustęp 1 i 7 niniejszej konwencji;

(c)   przyjmuje każdy podpis z zastrzeżeniem lub bez zastrzeżenia ratyfikacji, ratyfikację lub przystąpienie do niniejszej konwencji oraz przyjmuje i przechowuje wszystkie dokumenty, notyfikacje i komunikaty dotyczące niniejszej konwencji;

(d)  sprawdza, czy podpis lub każdy dokument, notyfikacja lub komunikat, dotyczące niniejszej konwencji, sporządzone są w należytej i właściwej formie oraz, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zwraca na to uwagę danej Umawiającej się Stronie;

(e)  powiadamia drogą notyfikacji Umawiające się Strony niniejszej konwencji, innych sygnatariuszy, Członków Rady nie będących Umawiającymi się Stronami niniejszej konwencji oraz Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych o:

-    podpisach, ratyfikacjach, przystąpieniach i przyjęciu załączników, stosownie do artykułu 24 niniejszej konwencji;

-    nowych załącznikach, które Komitet Administracyjny postanawia włączyć do konwencji;

-    dacie wejścia w życie niniejszej konwencji oraz każdego z jej załączników, zgodnie z artykułem 26 niniejszej konwencji;

-    otrzymanych notyfikacjach, zgodnie z artykułami 24, 29, 30 i 32 niniejszej konwencji;

-    wypowiedzeniach, zgodnie z artykułem 31 niniejszej konwencji;

-    wszelkich poprawkach uznanych za przyjęte zgodnie z artykułem 32 niniejszej konwencji oraz o dacie wejścia ich w życie.

3. W razie zaistnienia rozbieżności między Umawiającą się Stroną a depozytariuszem co do wykonywania jego funkcji, depozytariusz lub Umawiająca się Strona zwraca na ten fakt uwagę pozostałych Umawiających się Stron i sygnatariuszy lub, o ile zaistnieje taka potrzeba, Rady.

Wejście w życie 

Artykuł 26

1. Niniejsza konwencja wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od czasu, gdy pięciu Członków albo unii celnych lub gospodarczych, o których mowa w artykule 24 ustępy 1 i 7 niniejszej konwencji, podpisało ją bez zastrzeżenia ratyfikacji lub złożyło dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia.

2. Dla każdej Umawiającej się Strony podpisującej bez zastrzeżenia ratyfikacji, ratyfikującej lub przystępującej do niniejszej konwencji po tym, gdy pięciu Członków albo unii celnych lub gospodarczych podpisało konwencję bez zastrzeżenia ratyfikacji lub złożyło dokumenty ratyfikacyjne bądź przystąpienia, niniejsza konwencja wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od czasu, gdy wymieniona Umawiająca się Strona podpisała ją bez zastrzeżenia ratyfikacji lub złożyła dokument ratyfikacyjny lub przystąpienia.

3. Każdy załącznik do niniejszej konwencji wejdzie w życie po trzech miesiącach od czasu, gdy pięciu Członków albo unii celnych lub gospodarczych przyjęło ten załącznik.

4. Dla każdej Umawiającej się Strony, która przyjmuje załącznik po tym, gdy pięciu Członków albo unii celnych lub gospodarczych przyjęło go, załącznik ten wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od czasu, gdy wymieniona Umawiająca się Strona notyfikowała jego przyjęcie. Jednakże żaden załącznik nie wejdzie w życie dla Umawiającej się Strony przed wejściem w życie niniejszej konwencji dla tej Umawiającej się Strony.

Postanowienie uchylające 

Artykuł 27

Wraz z wejściem w życie załącznika do niniejszej konwencji, zawierającego postanowienia uchylające, załącznik ten uchyla i zastępuje konwencje lub postanowienia konwencji będących przedmiotem postanowień uchylających w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły ten załącznik i są Umawiającymi się Stronami takich konwencji.

Konwencja i załączniki 

Artykuł 28

1. W rozumieniu niniejszej konwencji wszystkie załączniki, którymi Umawiająca się Strona jest związana, uważane są za będące integralną częścią niniejszej konwencji, a w stosunku do tej Umawiającej się Strony, każde powołanie się na niniejszą konwencję jest uważane za obejmujące powołanie się na takie załączniki.

2. Dla celów głosowania w Komitecie Administracyjnym każdy załącznik traktowany jest jako odrębna konwencja.

Zastrzeżenia 

Artykuł 29

1. Uważa się, że każda Umawiająca się Strona, która przyjęła załącznik, przyjęła wszystkie postanowienia w nim zawarte, chyba że w chwili przyjmowania załącznika lub w okresie późniejszym notyfikuje ona depozytariuszowi postanowienia, wobec których zgłasza zastrzeżenia, jeśli taka możliwość przewidziana jest w załączniku, którego to dotyczy, komunikując różnice istniejące między postanowieniami swojego ustawodawstwa krajowego a postanowieniami, o które chodzi.

2. Każda Umawiająca się Strona przynajmniej raz na pięć lat dokonuje przeglądu postanowień, co do których zgłosiła zastrzeżenia, porównuje je z postanowieniami swojego ustawodawstwa krajowego i notyfikuje depozytariuszowi rezultaty tego przeglądu.

3. Każda Umawiająca się Strona, która zgłosiła zastrzeżenia, może je w każdej chwili wycofać w całości lub częściowo drogą notyfikacji skierowanej do depozytariusza, podając przy tym datę, z którą takie wycofanie zaczyna obowiązywać.

Rozszerzenie terytorialne 

Artykuł 30

1. Każda Umawiająca się Strona w czasie gdy podpisuje konwencję bez zastrzeżenia ratyfikacji, składa dokument ratyfikacyjny lub przystąpienia bądź też w terminie późniejszym - może oświadczyć w drodze notyfikacji skierowanej do depozytariusza, że niniejsza konwencja obejmuje wszystkie lub niektóre z terytoriów, za których stosunki międzynarodowe jest odpowiedzialna. Taka notyfikacja zacznie obowiązywać po upływie trzech miesięcy od daty jej otrzymania przez depozytariusza. Jednakże niniejsza konwencja nie będzie miała zastosowania do wymienionych w notyfikacji terytoriów przed jej wejściem w życie w stosunku do Umawiającej się Strony, której to dotyczy.

2. Każda Umawiająca się Strona, która dokonała notyfikacji zgodnie z postanowieniami ustępu 1 niniejszego artykułu, rozszerzając niniejszą konwencję na niektóre z terytoriów, za którego stosunki międzynarodowe jest odpowiedzialna, może notyfikować depozytariuszowi, zgodnie z procedurą zawartą w artykule 31 niniejszej konwencji, że na terytorium, o którym mowa, konwencja przestaje obowiązywać.

Wypowiedzenie 

Artykuł 31

1. Niniejsza konwencja jest zawarta na czas nie określony, ale każda Umawiająca się Strona może ją wypowiedzieć w każdej chwili po dacie jej wejścia w życie, zgodnie z artykułem 26 niniejszej konwencji.

2. Wypowiedzenie będzie notyfikowane w formie pisemnego dokumentu złożonego depozytariuszowi.

3. Wypowiedzenie zacznie obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od otrzymania dokumentu wypowiedzenia przez depozytariusza.

4. Postanowienia ustępów 2 i 3 niniejszego artykułu stosuje się również w odniesieniu do załączników do niniejszej konwencji, co daje prawo każdej Umawiającej się Stronie do wycofania przyjęcia przez nią jednego lub większej liczby załączników w każdej chwili po dacie wejścia ich w życie, zgodnie z artykułem 26 niniejszej konwencji. Uważa się, że każda Umawiająca się Strona, która wycofuje przyjęcie przez nią wszystkich załączników, wypowiedziała niniejszą konwencję. Ponadto uważa się, że każda Umawiająca się Strona, która wycofuje przyjęcie załącznika A, wypowiedziała konwencję, nawet wtedy, gdy przyjmuje w dalszym ciągu inne załączniki.

Procedura wprowadzania poprawek 

Artykuł 32

1. Komitet Administracyjny, zbierający się zgodnie z artykułem 22 niniejszej konwencji, może zalecić wprowadzenie poprawek do niniejszej konwencji i jej załączników.

2. Tekst każdej poprawki tak zaleconej depozytariusz podaje do wiadomości wszystkim Umawiającym się Stronom niniejszej konwencji, innym sygnatariuszom i tym Członkom Rady, którzy nie są Umawiającymi się Stronami niniejszej konwencji.

3. Każda zalecona poprawka, która została podana do wiadomości zgodnie z postanowieniami poprzedniego ustępu, wejdzie w życie w stosunku do wszystkich Umawiających się Stron po upływie sześciu miesięcy od zakończenia okresu dwunastu miesięcy od daty podania do wiadomości zaleconej poprawki, jeśli żaden sprzeciw do zaleconej poprawki nie został notyfikowany depozytariuszowi w tym okresie przez Umawiającą się Stronę.

4. Jeżeli sprzeciw do zaleconej poprawki został notyfikowany depozytariuszowi przez Umawiającą się Stronę przed upływem okresu dwunastu miesięcy, o którym mowa w ustępie 3 niniejszego artykułu, taka poprawka jest uznana za nie przyjętą i nie ma żadnej mocy obowiązującej.

5. Przy zgłaszaniu sprzeciwu każdy załącznik traktowany jest jak odrębna konwencja.

Przyjęcie poprawek 

Artykuł 33

1. Uważa się, że każda Umawiająca się Strona, która ratyfikuje niniejszą konwencję lub do niej przystępuje, przyjmuje tym samym wszelkie poprawki do niej, które mają moc obowiązującą w dniu złożenia jej dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia.

2. Uważa się, że każda Umawiająca się Strona, która przyjmuje załącznik, przyjmuje tym samym poprawki do tego załącznika mające moc obowiązującą w dniu, w którym notyfikuje depozytariuszowi przyjęcie, chyba że zgłosi ona zastrzeżenie zgodnie z postanowieniami artykułu 29 niniejszej konwencji.

Rejestracja i teksty autentyczne 

Artykuł 34

Zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych niniejsza konwencja zostanie zarejestrowana w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych na wniosek depozytariusza.

Na dowód czego niżej podpisani pełnomocnicy, będąc do tego należycie  upoważnieni, podpisali niniejszą konwencję.

Sporządzono w Stambule dnia dwudziestego szóstego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego roku w jednym egzemplarzu, w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne. Depozytariusz zobowiązany jest do sporządzenia i rozprowadzenia uwiarygodnionych tłumaczeń niniejszej konwencji w językach arabskim, chińskim, hiszpańskim i rosyjskim.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK A

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY DOKUMENTÓW ODPRAWY CZASOWEJ (KARNETY ATA I KARNETY CPD)

Rozdział I

Definicje

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie:

(a)  "dokumenty odprawy czasowej" oznacza międzynarodowy dokument celny uznany jako zgłoszenie celne, który pozwala zidentyfikować towary (włącznie ze środkami transportu) i zawiera gwarancją ważną w skali międzynarodowej, w celu pokrycia należności przywozowych i podatków;

(b)  "karnet ATA" oznacza dokumenty odprawy czasowej stosowane przy odprawie czasowej towarów, z wyłączeniem środków transportu;

(c)   "karnet CPD" oznacza dokumenty odprawy czasowej stosowane przy odprawie czasowej środków transportu;

(d)  "system gwarancji" oznacza system gwarancji, zarządzany przez międzynarodową organizację, do którego przyłączone są zrzeszenia gwarantujące;

(e)  "międzynarodowa organizacja" oznacza organizację, do której przyłączone są krajowe zrzeszenia upoważnione do gwarantowania i wydawania dokumentów odprawy czasowej;

(f)   "zrzeszenie gwarantujące" oznacza zrzeszenie zatwierdzone przez władze celne Umawiającej się Strony do gwarantowania kwot, o których mowa w artykule 8 niniejszego załącznika, na terytorium tej Umawiającej się Strony i przyłączone do systemu gwarancji;

(g)  "zrzeszenie wydające" oznacza zrzeszenie uznane przez władze celne do wydawania dokumentów odprawy czasowej i bezpośrednio lub pośrednio przyłączone do systemu gwarancji;

(h)  "odpowiednie zrzeszenie wydające" oznacza zrzeszenie wydające założone na terytorium innej Umawiającej się Strony i przyłączone do tego samego systemu gwarancji;

(i)    "tranzyt celny" oznacza procedurę celną, zgodnie z którą towary są przewożone pod kontrolą celną z jednego do drugiego urzędu celnego.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

1. Zgodnie z artykułem 5 niniejszej konwencji każda Umawiająca się Strona uznaje, w miejsce swoich krajowych dokumentów celnych oraz jako stosowne zabezpieczenie kwot, o których mowa w artykule 8 niniejszego załącznika, dokumenty odprawy czasowej ważne na jej terytorium oraz wydane i stosowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym załączniku dla towarów (włącznie ze środkami transportu) przywożonych czasowo zgodnie z innymi załącznikami do niniejszej konwencji, które zostały przez nią przyjęte.

2. Każda Umawiająca się Strona może również uznać dokumenty odprawy czasowej, wydane i stosowane w takich samych warunkach dla operacji odprawy czasowej zgodnie z jej prawem i przepisami krajowymi.

3. Każda Umawiająca się Strona może uznać dokumenty odprawy czasowej, wydane i stosowane w takich samych warunkach dla tranzytu celnego.

4. Towary (włącznie ze środkami transportu) przeznaczone do poddania ich obróbce lub dokonania naprawy nie będą przywożone na podstawie dokumentów odprawy czasowej.

Artykuł 3

1. Dokumenty odprawy czasowej są zgodne z wzorami przedstawionymi w dodatkach do niniejszego załącznika: w dodatku I dla karnetów ATA i dodatku II dla karnetów CPD.

2. Dodatki do niniejszego załącznika stanowią integralną część załącznika.

Rozdział III

Gwarancja i wydawanie dokumentów odprawy czasowej

Artykuł 4

1. Każda Umawiająca się Strona może upoważnić zrzeszenia gwarantujące do działania w charakterze gwarantów i do wydawania dokumentów odprawy czasowej, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem odpowiednich zrzeszeń wydających, z zastrzeżeniem takich warunków i gwarancji, jakie ona określi.

2. Zrzeszenie gwarantujące nie będzie uznane przez jakąkolwiek Umawiającą się Stronę, jeśli jego gwarancja nie pokrywa zobowiązań przyjętych wobec tej Umawiającej się Strony w związku z operacjami na podstawie dokumentów odprawy czasowej, wydanych przez odpowiednie zrzeszenia wydające.

Artykuł 5

1. Zrzeszenia wydające nie będą wystawiały dokumentów odprawy czasowej, których okres ważności będzie przekraczał jeden rok licząc od daty wydania.

2. Wszelkie informacje umieszczone przez zrzeszenia wydające na dokumentach odprawy czasowej mogą być zmienione tylko za zgodą zrzeszenia wydającego lub gwarantującego. Żadne zmiany nie mogą być wprowadzone na tych dokumentach po ich uznaniu przez władze celne obszaru odprawy czasowej, chyba że władze te zgodzą się na to.

3. Po wydaniu karnetu ATA żadna dodatkowa pozycja nie będzie dodana do listy towarów wymienionych na odwrocie okładki karnetu ani na żadnych załączonych do niej kartkach dodatkowych (Lista ogólna).

Artykuł 6

Na dokumentach odprawy czasowej występują następujące dane:

–   nazwa zrzeszenia wydającego;

–   nazwa międzynarodowego systemu gwarancji;

–   kraje lub obszary celne, na których dokumenty odprawy czasowej są ważne; oraz

–   nazwy zrzeszeń gwarantujących wymienionych krajów lub obszarów celnych.

Artykuł 7

Termin wyznaczony dla powrotnego wywozu towarów (włącznie ze środkami transportu) przywożonych na podstawie dokumentów odprawy czasowej nie będzie w żadnym przypadku przekraczał terminu ważności tych dokumentów.

Rozdział IV

Gwarancja

Artykuł 8

1. Każde zrzeszenie gwarantujące zobowiązuje się do zapłaty władzom celnym Umawiającej się Strony, na której terytorium jest ustanowione, kwoty należności przywozowych i podatków oraz wszelkich innych kwot, z wyjątkiem tych, o których mowa w artykule 4 ustęp 4 niniejszej konwencji, należnych w przypadku nieprzestrzegania warunków odprawy czasowej lub tranzytu celnego odnośnie do towarów (włącznie ze środkami transportu) wprowadzonych na to terytorium na podstawie dokumentów odprawy czasowej wydanych przez odpowiednie zrzeszenie wydające. Jest ono zobowiązane, łącznie i solidarnie z osobami, od których wymienione powyżej kwoty są należne, do zapłaty takich kwot.

2. Karnet ATA

Zobowiązanie zrzeszenia gwarantującego nie przekroczy kwoty należności przywozowych i podatków o więcej niż dziesięć procent.

Karnet CPD

Nie wymaga się od zrzeszenia gwarantującego zapłaty kwoty większej niż całkowita kwota należności przywozowych i podatków, łącznie z odsetkami, jeżeli mają zastosowanie.

3. Po dokonaniu przez władze celne obszaru odprawy czasowej zwolnienia dokumentów odprawy czasowej odnośnie do określonych towarów (łącznie ze środkami transportu) bez zastrzeżeń, władze te nie mogą już żądać od zrzeszenia gwarantującego zapłaty kwot, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, odnośnie do tych towarów (włącznie ze środkami transportu). Roszczenie może jednak jeszcze być wysunięte w stosunku do zrzeszenia gwarantującego, jeżeli zostanie następnie ustalone, że zwolnienie dokumentów zostało dokonane w sposób nieprawidłowy lub w wyniku oszustwa bądź też zostały naruszone warunki odprawy czasowej lub tranzytu celnego.

4. Karnet ATA

Władze celne nie będą w żadnym przypadku wymagały od zrzeszenia gwarantującego zapłaty kwot, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, jeżeli roszczenie nie zostało wysunięte w stosunku do zrzeszenia gwarantującego w ciągu roku od daty wygaśnięcia ważności karnetu ATA

Karnet CPD

Władze celne nie będą w żadnym przypadku wymagały od zrzeszenia gwarantującego zapłaty kwot, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, jeżeli notyfikacja o niezwolnieniu karnetu CPD nie została złożona zrzeszeniu gwarantującemu w ciągu roku od daty wygaśnięcia ważności karnetu. Ponadto władze celne dostarczą zrzeszeniu gwarantującemu szczegółów odnośnie do naliczenia należności przywozowych i należnych podatków w ciągu jednego roku od notyfikacji o niezwolnieniu. Odpowiedzialność zrzeszenia gwarantującego za te kwoty wygasa, jeżeli takie informacje nie są dostarczone w ciągu jednego roku.

Rozdział V

Uregulowanie zobowiązań z dokumentów odprawy czasowej

Artykuł 9

1. Karnet ATA

(a)  Zrzeszenie gwarantujące ma sześć miesięcy czasu, licząc od daty, w której władze celne zgłoszą roszczenie zapłaty kwot, o których mowa w artykule 8 ustęp 1 niniejszego załącznika, na dostarczenie dowodu powrotnego wywozu, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym załączniku, lub na każde inne należyte zwolnienie karnetu ATA.

(b)  Jeżeli dowód taki nie zostanie dostarczony w dopuszczalnym czasie, zrzeszenie gwarantujące złoży natychmiast te kwoty do depozytu lub zapłaci je tymczasowo. Depozyt ten lub zapłata zostaną uznane za ostateczne po upływie trzech miesięcy od daty złożenia depozytu lub dokonania zapłaty. W czasie tego ostatniego okresu zrzeszenie gwarantujące może jeszcze dostarczyć dowód, o którym mowa w punkcie (a) niniejszego ustępu, w celu odzyskania zdeponowanych lub zapłaconych kwot.

(c)   W przypadku Umawiających się Stron, których prawo i przepisy nie przewidują depozytu lub tymczasowej zapłaty należności przywozowych i podatków, płatności dokonane zgodnie z postanowieniami punktu (b) niniejszego ustępu uważa się za ostateczne, ale zapłacone kwoty będą zwrócone, jeżeli dowód, o którym mowa w punkcie (a) niniejszego ustępu, zostanie dostarczony w ciągu trzech miesięcy od daty dokonania zapłaty.

2. Karnet CPD

(a)  Zrzeszenie gwarantujące ma jeden rok czasu, licząc od daty zawiadomienia o niezwolnieniu karnetów CPD, na dostarczenie dowodu powrotnego wywozu, zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym załączniku, lub na każde inne należyte zwolnienie karnetu CPD. Jednakże okres ten może rozpocząć się tylko z dniem wygaśnięcia ważności karnetu CPD. Jeżeli władze celne zakwestionują ważność dostarczonego dowodu, to muszą one poinformować o tym zrzeszenie gwarantujące w okresie nie przekraczającym jednego roku.

(b)  Jeżeli taki dowód nie zostanie dostarczony w dopuszczalnym czasie, zrzeszenie gwarantujące złoży do depozytu lub zapłaci tymczasowo, w ciągu maksymalnego terminu trzech miesięcy, należności przywozowe i należne podatki. Depozyt  ten lub zapłata zostaną uznane za ostateczne po upływie jednego roku od daty złożenia depozytu lub dokonania zapłaty. W czasie tego ostatniego okresu zrzeszenie gwarantujące może jeszcze dostarczyć dowód, o którym mowa w punkcie (a) niniejszego ustępu, w celu odzyskania zdeponowanych lub zapłaconych kwot.

(c)   W przypadku Umawiających się Stron, których prawo i przepisy nie przewidują depozytu lub tymczasowej zapłaty należności przywozowych i podatków, płatności dokonane zgodnie z postanowieniami punktu (b) niniejszego ustępu uważa się za ostateczne, ale zapłacone kwoty będą zwrócone, jeżeli dowód, o którym mowa w punkcie (a) niniejszego ustępu, zostanie dostarczony w ciągu roku od daty dokonania zapłaty.

Artykuł 10

1. Dowodem powrotnego wywozu towarów (włącznie ze środkami transportu) przywiezionych na podstawie dokumentów odprawy czasowej jest dostarczenie odcinka powrotnego wywozu wypełnionego i podstemplowanego przez władze celne obszaru odprawy czasowej.

2. Jeżeli powrotny wywóz nie został poświadczony zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu, władze celne obszaru odprawy czasowej mogą uznać za dowód powrotnego wywozu nawet po wygaśnięciu okresu ważności dokumentów:

(a)  szczegółowe dane o przywozie lub powrotnym przywozie, zamieszczone w dokumentach odprawy czasowej przez władze celne innej Umawiającej się Strony, lub zaświadczenie wydane przez te władze w oparciu o szczegółowe dane zamieszczone na odcinku wydartym z dokumentów dotyczących przywozu lub powrotnego przywozu na ich obszar, zakładając, że szczegółowe dane dotyczą przywozu lub powrotnego przywozu, co może być udowodnione, że miało to miejsce po powrotnym wywozie, który to fakt ma być ustalony;

(b)  każdy inny dowód poparty dokumentem, stwierdzający, że towary (włącznie ze środkami transportu) znajdują się poza tym obszarem.

3. W każdym przypadku, w którym władze celne Umawiającej się Strony odstępują od wymogu powrotnego wywozu określonych towarów (włącznie ze środkami transportu) dopuszczonych na ich obszar na podstawie dokumentów odprawy czasowej, zrzeszenie gwarantujące będzie zwolnione ze swoich zobowiązań tylko wtedy, gdy władze te poświadczą na dokumentach, że stan dotyczący tych towarów (włącznie ze środkami transportu) został uregulowany.

Artykuł 11

W przypadkach, o których mowa w artykule 10 ustęp 2 niniejszego załącznika, władze celne mają prawo do pobierania opłaty związanej z uregulowaniem zobowiązań z dokumentów odprawy czasowej.

Rozdział VI

Postanowienia różne

Artykuł 12

Poświadczenia dokonywane przez organy celne na dokumentach odprawy czasowej, stosowanych zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym załączniku, nie podlegają opłatom za obsługę celną dokonywaną w urzędach celnych podczas normalnych godzin urzędowania.

Artykuł 13

W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży dokumentów odprawy czasowej, podczas gdy towary (włącznie ze środkami transportu) objęte nimi znajdują się na terytorium jednej z Umawiających się Stron, władze celne tej Umawiającej się Strony uznają, na wniosek zrzeszenia wydającego i z zastrzeżeniem takich warunków, jakie mogą być przez te władze nałożone, dokumenty zastępcze, których ważność wygasa w tym samym terminie, co ważność zastąpionych dokumentów.

Artykuł 14

1. Jeżeli przewiduje się, że operacja odprawy czasowej przekroczy okres ważności dokumentów odprawy czasowej z powodu niemożliwości powrotnego wywiezienia towarów (włącznie ze środkami transportu) przez posiadacza w ciągu tego okresu, zrzeszenie, które wydało dokumenty, może wydać dokumenty zastępcze. Takie dokumenty będą przedłożone władzom celnym zainteresowanych Umawiających się Stron do kontroli. Przy uznawaniu dokumentów zastępczych zainteresowane władze celne zwalniają zastąpione dokumenty.

2. Ważność karnetów CPD może zostać przedłużona tylko raz na okres nie dłuższy niż jeden rok. Po upływie tego okresu musi zostać wydany i uznany przez władze celne nowy karnet zastępujący poprzedni.

Artykuł 15

W przypadku gdy ma zastosowanie artykuł 7 ustęp 3 niniejszej konwencji, władze celne zawiadomią, w miarę możliwości, zrzeszenie gwarantujące o dokonaniu przez nie lub w ich imieniu zajęcia towarów (włącznie ze środkami transportu) dopuszczonych na podstawie dokumentów odprawy czasowej i gwarantowanych przez to zrzeszenie oraz poinformują o środkach, jakie zamierzają podjąć.

Artykuł 16

W przypadku oszustwa, wykroczenia lub nadużycia Umawiające się Strony mogą, niezależnie od postanowień niniejszego załącznika, wszcząć postępowanie przeciwko osobom posługującym się dokumentami odprawy czasowej w celu ściągnięcia należności przywozowych i podatków oraz innych kwot należnych, jak również w celu nałożenia na te osoby wszelkich kar przewidzianych za takie czyny. W takich przypadkach zrzeszenia udzielą pomocy władzom celnym.

Artykuł 17

Dokumenty odprawy czasowej lub części tych dokumentów, wydane lub przeznaczone do wydania na obszarze, do którego są przywożone, które są przesyłane do zrzeszenia wydającego przez zrzeszenie gwarantujące, międzynarodową organizację lub przez władze celne Umawiającej się Strony, korzystają ze zwolnienia od należności przywozowych i podatków oraz nie podlegają żadnym zakazom ani ograniczeniom. Analogiczne ułatwienia stosowane są przy wywozie.

Artykuł 18

1. Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do uznawania karnetów ATA dla obrotu pocztowego.

2. Żadne inne zastrzeżenie do niniejszego załącznika nie jest dozwolone.

Artykuł 19

1. Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje Konwencję celną w sprawie karnetu ATA dla odprawy warunkowej towarów, sporządzoną w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r. (Konwencję ATA), w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tej konwencji.

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, karnety ATA, które zostały wydane zgodnie z warunkami Konwencji ATA przed wejściem w życie niniejszego załącznika, będą uznawane do zakończenia operacji, dla których zostały wydane.

Dodatek I do załącznika A

WZÓR KARNETU ATA

(pominięty)

Karnet ATA jest drukowany w języku angielskim lub francuskim i - w razie potrzeby - w innym języku.

Wymiary karnetu ATA są 396 x 210 mm, a wymiary odcinków 297 x 210 mm.

OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSŁUGIWANIA SIĘ KARNETEM ATA

1. Wszelkie towary objęte karnetem wpisuje się do kolumn od 1 do 6 listy ogólnej. Jeżeli przestrzeń przewidziana dla listy ogólnej na odwrocie pierwszej strony okładki jest niewystarczająca, stosuje się arkusze dodatkowe zgodne z wzorem urzędowym.

2. W celu zamknięcia listy ogólnej sumy kolumn 3 i 5 wpisuje się u dołu listy cyframi i słownie. Jeżeli lista ogólna składa się z kilku stron, liczbę użytych arkuszy dodatkowych stwierdza się cyframi i słownie u dołu listy na odwrocie pierwszej strony okładki. W odniesieniu do list na odcinkach postępuje się w ten sam sposób.

3. Każdej pozycji nadaje się odrębny numer, który umieszcza się w kolumnie 1. Towary obejmujące kilka części odrębnych (włącznie z częściami zamiennymi i akcesoriami) mogą otrzymać jeden numer. W takim przypadku rodzaj, wartość i - w razie potrzeby - wagę każdej pojedynczej części zamieszcza się w kolumnie 2, a tylko całkowity ciężar i wartość powinny figurować w kolumnach 4 i 5.

4. Przy sporządzaniu list na odcinkach stosuje się te same numery co na liście ogólnej.

5. Dla ułatwienia kontroli celnej zaleca się, by towary (wliczając w to odrębne części) były wyraźnie oznakowane odpowiednimi numerami.

6. Towary tej samej kategorii można grupować pod warunkiem, że każda pozycja w ten sposób zgrupowana otrzyma odrębny numer. Jeżeli towary zgrupowane nie są jednakowej wartości lub wagi, ich odnośne wartości i - w razie potrzeby - wagę podaje się w kolumnie 2.

7. Jeżeli towary są przeznaczone na wystawę, zaleca się importerowi, w jego własnym interesie, by wpisał pod pozycją C konkretnego odcinka przywozu nazwę i adres wystawcy oraz organizatora wystawy.

8. Karnet wypełnia się czytelnie i w sposób trwały.

9. Wszelkie towary objęte karnetem powinny być sprawdzone i zarejestrowane w kraju/obszarze celnym wywozu oraz okazane - wraz z karnetem - władzom celnym, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy danego kraju/obszaru celnego nie przewidują takiego sprawdzenia.

10. Jeżeli karnet został wypełniony w języku innym niż język kraju/obszaru celnego przywozu, władze celne mogą żądać dokonania przekładu.

11. Karnety, których ważność wygasła, jak również karnety, których posiadacz nie zamierza użyć ponownie, zwracane są przez niego zrzeszeniu wydającemu.

12. Wszędzie używa się cyfr arabskich.

13. Zgodnie z zaleceniami ISO Standard 8601, daty muszą być wpisywane w następującym porządku: rok / miesiąc / dzień.

14. W przypadku użycia niebieskich kart tranzytowych wymagane jest, aby posiadacz przedłożył karnet w urzędzie celnym dokonującym odprawy w tranzycie, a następnie, w czasie określonym dla tranzytu, w urzędzie wyznaczonym jako "urząd celny przeznaczenia". Urzędy celne zobowiązane są ostemplować i podpisać odcinki oraz grzbiety odcinków tranzytowych na każdym przejściu granicznym.

Dodatek II do załącznika A

WZÓR KARNETU CPD

(pominięty)

Karnet CPD jest drukowany w języku angielskim i francuskim

Wymiary karnetu CPD są 21 x 29,7 cm

Zrzeszenie wydające umieszcza swoją nazwę na każdym odcinku i dołącza inicjały międzynarodowego systemu gwarancji, do którego należy

ZAŁĄCZNIK B.1.

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZEZNACZONYCH DO WYSTAWIANIA ALBO WYKORZYSTANIA NA WYSTAWACH, TARGACH, KONGRESACH LUB PODOBNYCH IMPREZACH

Rozdział I

Definicja

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenia "impreza" oznacza:

1.    wystawę, targi lub podobny pokaz, czy też ekspozycję z dziedziny handlu, przemysłu, rolnictwa lub rzemiosła;

2.    wystawę lub zgromadzenie organizowane głównie w celu charytatywnym;

3.    wystawę lub zgromadzenie organizowane głównie w celu popierania każdej gałęzi nauki, sztuki, rzemiosła, sportu albo działalności naukowej, oświatowej lub kulturalnej, popierania wiedzy religijnej lub kultowej, popierania turystyki, czy też popierania przyjaźni między narodami;

4.    zgromadzenie przedstawicieli każdej organizacji międzynarodowej lub międzynarodowego ugrupowania organizacji; lub

5.    reprezentacyjne zgromadzenie o charakterze oficjalnym lub dla uczczenia pamięci,

z wyjątkiem wystaw organizowanych dla celów prywatnych w magazynach lub pomieszczeniach firm z zamiarem sprzedaży towarów zagranicznych.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

1. Następującym towarom udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji:

(a)  towarom przeznaczonym do wystawiania lub zademonstrowania na imprezie, łącznie z materiałami, o których mowa w załącznikach do Umowy dotyczącej przywozu przedmiotów o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, UNESCO, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 22 listopada 1950 r., oraz do protokołu do tej umowy, sporządzonego w Nairobi dnia 26 listopada 1976 r.;

(b)  towarom przeznaczonym do wykorzystania w związku z wystawieniem produktów zagranicznych na imprezie, łącznie z:

(i)    towarami potrzebnymi do celów zademonstrowania zagranicznego urządzenia lub aparatury, która ma być wystawiona,

(ii)   materiałami do budowy i dekoracji tymczasowych stoisk wystawców zagranicznych, łącznie z wyposażeniem elektrycznym,

(iii)  materiałami reklamowymi i pokazowymi, które są wyraźnie materiałami reklamowymi dla wystawionych towarów zagranicznych, na przykład: nagrania dźwięku i obrazu, filmy i przezrocza, jak również aparatura do wykorzystania wraz z nimi;

(c)   wyposażeniu, łącznie z wyposażeniem do tłumaczenia, aparaturze nagrywającej dźwięk i obraz, filmom o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, przeznaczonym do wykorzystania na międzynarodowych zgromadzeniach, konferencjach lub kongresach.

2. Aby ułatwienia, o których mowa w niniejszym załączniku, miały zastosowanie:

(a)  liczba lub ilość każdego towaru musi być uzasadniona, mając na względzie cel przywozu;

(b)  władze celne obszaru odprawy czasowej muszą być przekonane, że warunki niniejszej konwencji zostaną wypełnione.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

Z wyjątkiem gdy ustawodawstwo krajowe obszaru odprawy czasowe na to pozwala, towary, którym przyznano odprawę czasową, podczas gdy obejmują je ułatwienia przyznane zgodnie z niniejszą konwencją, nie będą:

(a)  wypożyczane albo wykorzystywane w żaden sposób w celu wynajęcia lub uzyskania wynagrodzenia; lub

(b)  zabrane z miejsca imprezy.

Artykuł 4

1. Okres dla powrotnego wywozu towarów przywiezionych do wystawienia albo wykorzystania na wystawach, targach, zgromadzeniach lub podobnych imprezach wynosi przynajmniej sześć miesięcy od daty odprawy czasowej.

2. Niezależnie od postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu, władze celne zezwolą takim towarom, które mają być wystawione lub wykorzystane na następnej imprezie, na pozostanie na obszarze odprawy czasowej, z zastrzeżeniem zastosowania się do takich warunków, jakie mogą być wymagane przez prawo i przepisy tego obszaru, oraz na powrotny wywóz towarów w ciągu jednego roku od daty odprawy czasowej.

Artykuł 5

1. Stosownie do warunków artykułu 13 niniejszej konwencji odprawa ostateczna w przywozie będzie przyznana ze zwolnieniem od należności przywozowych i podatków oraz bez stosowania zakazów lub ograniczeń następującym towarom:

(a)  małym próbkom, charakterystycznym dla towarów wystawionych na imprezie, łącznie z podobnymi próbkami żywności i napojów przywiezionymi w postaci takich próbek lub wytworzonymi z materiałów masowych przywiezionych na imprezę, pod warunkiem:

(i)    że są one dostarczone z zagranicy bezpłatnie i są wykorzystane do bezpłatnego rozdania zwiedzającej publiczności na imprezie, do indywidualnego wykorzystania lub spożycia przez osoby, którym zostały one rozdane,

(ii)   że są one możliwe do zidentyfikowania jako próbki reklamowe i mają małą wartość jednostkową,

(iii)  że nie nadają się do celów handlowych i są, w stosownych przypadkach, pakowane w znacznie mniejszych ilościach niż najmniejsze opakowanie do sprzedaży detalicznej,

(iv)  że próbki żywności i napojów, które nie są rozdawane w opakowaniach, jak przewidziano w podpunkcie (iii) powyżej, są spożyte na imprezie oraz

(v)   że ogólna wartość i ilość próbek jest w opinii władz celnych obszaru odprawy czasowej uzasadniona, mając na uwadze charakter imprezy, liczbę osób zwiedzających oraz rozmiar udziału wystawcy w imprezie;

(b)  towarom przywiezionym wyłącznie w celu zademonstrowania albo zademonstrowania działania zagranicznej maszyny lub aparatury wystawionej na imprezie, zużytym czy też zniszczonym w trakcie takiej demonstracji, pod warunkiem że ogólna wartość i ilość takich towarów jest w opinii władz celnych obszaru odprawy czasowej uzasadniona, mając na uwadze charakter imprezy, liczbę osób zwiedzających oraz rozmiar udziału wystawcy w imprezie;

(c)   wyrobom o małej wartości, wykorzystanym do budowy, wyposażenia lub dekoracji tymczasowych stoisk zagranicznych wystawców biorących udział w imprezie, takim jak farba, lakier i tapeta;

(d)  drukom, katalogom, ogłoszeniom handlowym, cennikom, afiszom reklamowym, kalendarzom ilustrowanym lub nie ilustrowanym, fotografiom nie oprawionym, które są wyraźnie materiałami reklamowymi dla wystawionych na imprezie towarów zagranicznych, pod warunkiem:

(i)    że są one dostarczone z zagranicy bezpłatnie i są wykorzystane wyłącznie do bezpłatnego rozdania zwiedzającej publiczności na imprezie oraz

(ii)   że ogólna wartość i ilość takich towarów jest w opinii władz celnych obszaru odprawy czasowej uzasadniona, mając na uwadze charakter imprezy, liczbę osób zwiedzających oraz rozmiar udziału wystawcy w imprezie;

(e)  kartotekom, aktom, formularzom i innym dokumentom, które są przywiezione do wykorzystania jako takie na albo w związku z międzynarodowymi zgromadzeniami, konferencjami lub kongresami.

2. Postanowień ustępu 1 niniejszego artykułu nie stosuje się do napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych oraz paliw.

Artykuł 6

1. Rewizja celna oraz odprawa w przywozie i powrotnym wywozie towarów, które mają być lub zostały wystawione lub wykorzystane na imprezie, będzie przeprowadzana, gdy jest to możliwe i stosowne, w miejscu tej imprezy.

2. Każda Umawiająca się Strona, gdy uzna to za stosowne ze względu na znaczenie i rozmiary imprezy, postara się ustanowić na rozsądny okres urząd celny, usytuowany w pomieszczeniach imprezy odbywającej się na jej terytorium.

Artykuł 7

Wyroby uzyskane podczas imprezy ubocznie z towarów przywiezionych czasowo, będące wynikiem zademonstrowania wystawianego urządzenia lub aparatury, podlegają postanowieniom niniejszej konwencji.

Artykuł 8

Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do postanowień artykułu 5 ustęp 1 punkt (a) niniejszego załącznika.

Artykuł 9

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje Konwencję celną dotyczącą ułatwień przy przywozie towarów przeznaczonych do wystawiania albo wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach, sporządzoną w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tej konwencji.

Po zapoznaniu się z powyższą konwencją i załącznikami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

–   zostały one uznane za słuszne w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

–   Rzeczpospolita Polska zdecydowała się przystąpić do wyżej wspomnianej konwencji i załączników,

–   postanowienia konwencji i załączników będą niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 lipca 1995 r.

 

Dz.U.02.198.1668

ZAŁĄCZNIKI B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E DO KONWENCJI

dotyczącej odprawy czasowej,

sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r.

(Dz. U. z dnia 27 listopada 2002 r.)

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 26 czerwca 1990 r. zostały sporządzone w Stambule załączniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i E do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, w następującym brzmieniu:

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.2

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY WYPOSAŻENIA ZAWODOWEGO

Rozdział I

Definicja

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie "wyposażenie zawodowe" oznacza:

  1.  wyposażenie dla prasy albo do nadawania programów radiowych lub telewizyjnych, które jest potrzebne przedstawicielom prasy albo organizacji radiowych lub telewizyjnych udającym się na terytorium innego kraju w celu zrelacjonowania, czy też nadania lub nagrania materiału dla określonych programów. Lista przykładowa takiego wyposażenia przedstawiona jest w dodatku I do niniejszego załącznika;

  2.  wyposażenie kinematograficzne potrzebne osobie udającej się na terytorium innego kraju w celu zrealizowania określonego filmu lub filmów. Lista przykładowa takiego wyposażenia przedstawiona jest w dodatku II do niniejszego załącznika;

  3.  każde inne wyposażenie potrzebne do wykonywania zajęcia zarobkowego, prac rzemieślniczych lub zawodu osobie udającej się na terytorium innego kraju w celu wykonania określonego zadania. Nie obejmuje ono wyposażenia, które ma być wykorzystane do produkcji na skalę przemysłową lub do pakowania towarów albo też (z wyjątkiem narzędzi ręcznych) do eksploatacji bogactw naturalnych, budowy, naprawy lub konserwacji konstrukcji budowlanych, czy też do wykonywania robót ziemnych i realizacji podobnych projektów. Lista przykładowa takiego wyposażenia przedstawiona jest w dodatku III do niniejszego załącznika;

  4.  aparaturę pomocniczą do wyposażenia wymienionego w punktach 1, 2 i 3 niniejszego artykułu oraz akcesoria do tego wyposażenia.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Następującym towarom udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji:

(a)  wyposażeniu zawodowemu;

(b)  częściom składowym przywiezionym w celu naprawy wyposażenia zawodowego odprawionego czasowo zgodnie z literą (a) powyżej.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

1. Ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem mają zastosowanie, jeżeli wyposażenie zawodowe spełnia następujące warunki:

(a)  jest własnością osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej;

(b)  jest przywiezione przez osobę mającą siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej;

(c)   jest używane wyłącznie przez osobę udającą się na obszar odprawy czasowej lub pod jej osobistym nadzorem.

2. Ustęp 1 litera (c) niniejszego artykułu nie ma zastosowania w przypadku wyposażenia przywiezionego do produkcji filmu, programu telewizyjnego lub zdjęć audiowizualnych zgodnie z umową o koprodukcji, której stroną jest osoba mająca siedzibę na obszarze odprawy czasowej i zatwierdzona przez właściwe władze tego obszaru zgodnie z międzyrządowym porozumieniem dotyczącym koprodukcji.

3. Wyposażenie kinematograficzne oraz wyposażenie dla prasy albo do nadawania programów radiowych lub telewizyjnych nie podlega umowie najmu lub podobnemu porozumieniu, którego stroną jest osoba mająca siedzibę na obszarze odprawy czasowej, z zastrzeżeniem że warunek ten nie ma zastosowania w przypadku nadawania wspólnych programów radiowych lub telewizyjnych.

Artykuł 4

1. Odprawa czasowa wyposażenia do produkcji i nadawania programów radiowych lub telewizyjnych oraz specjalnie przystosowanych wozów radiowych i telewizyjnych wraz z ich wyposażeniem, które są przywożone przez osoby prawne lub prywatne, uznane w tym celu przez władze celne obszaru odprawy czasowej, jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub składania zabezpieczenia.

2. Władze celne mogą wymagać przedstawienia listy lub dokładnego spisu wyposażenia, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu.

Artykuł 5

Termin powrotnego wywozu wyposażenia zawodowego wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej. Termin powrotnego wywozu pojazdów może być jednak określony z należytym wzięciem pod uwagę celu i zamierzonego czasu przebywania na obszarze odprawy czasowej.

Artykuł 6

Każda Umawiająca się Strona ma prawo odmówić udzielenia odprawy czasowej lub cofnąć odprawę czasową odnośnie do pojazdów, o których mowa w dodatkach I do III do niniejszego załącznika, które nawet w sporadycznych przypadkach zabierają osoby za wynagrodzeniem lub załadowują towary na jej terytorium, po czym osoby te wysiadają lub towar jest rozładowywany w miejscu znajdującym się na tym samym terytorium.

Artykuł 7

Dodatki do niniejszego załącznika stanowią integralną część załącznika.

Artykuł 8

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje Konwencję celną dotyczącą czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzoną w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 roku, w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tej konwencji.

DODATEK I

Wyposażenie dla prasy albo do nadawania programów radiowych lub telewizyjnych

Lista przykładowa

A. Wyposażenie dla prasy, takie jak:

-    komputery osobiste;

-    wyposażenie telefaksowe;

-    maszyny do pisania;

-    wszelkiego rodzaju kamery (kamery filmowe i elektroniczne);

-    aparatura służąca do przekazu, nagrywania albo odtwarzania dźwięku lub obrazu (magnetofony i magnetowidy oraz odtwarzacze obrazu, mikrofony, stoły mikserskie, głośniki);

-    nośniki dźwięku lub obrazu, czyste lub nagrane;

-    przyrządy i aparatura służące do testowania i dokonywania pomiarów (oscylografy, systemy testujące do magnetofonów i magnetowidów, mierniki uniwersalne, skrzynki i torby narzędziowe, wektorskopy, generatory wizji itp.);

-    wyposażenie oświetleniowe (reflektory punktowe, przetworniki, statywy trójnożne);

-    akcesoria robocze (kasety, światłomierze, obiektywy, statywy trójnożne, akumulatory, akumulatorowe pasy transmisyjne, zespoły do ładowania akumulatorów, monitory).

B. Wyposażenie do nadawania programów radiowych, takie jak:

-    wyposażenie telekomunikacyjne, takie jak nadajniki-odbiorniki lub nadajniki; terminale przyłączane do sieci lub kabla; łącza satelitarne;

-    wyposażenie do wytwarzania częstotliwości słyszalnej (aparatura do zbierania, nagrywania lub odtwarzania dźwięku);

-    przyrządy i aparatura służące do testowania i dokonywania pomiarów (oscylografy, systemy testujące do magnetofonów i magnetowidów, mierniki uniwersalne, skrzynki i torby narzędziowe, wektorskopy, generatory wizji itp.);

-    akcesoria robocze (zegary, stopery, kompasy, mikrofony, stoły mikserskie, taśmy dźwiękowe, zespoły prądotwórcze, transformatory, baterie i akumulatory, zespoły do ładowania akumulatorów, aparatura grzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna itp.);

-    nośniki dźwięku, czyste lub nagrane.

C. Wyposażenie do nadawania programów telewizyjnych, takie jak:

-    kamery telewizyjne;

-    aparatura dla telekina;

-    przyrządy i aparatura służące do testowania i dokonywania pomiarów;

-    aparatura do przekazu i powtórnego przekazu;

-    aparatura dla łączności;

-    aparatura do nagrywania albo odtwarzania dźwięku lub obrazu (magnetofony i magnetowidy oraz odtwarzacze obrazu, mikrofony, stoły mikserskie, głośniki);

-    wyposażenie oświetleniowe (reflektory punktowe, przetworniki, statywy trójnożne);

-    wyposażenie przeznaczone do montażu;

-    akcesoria robocze (zegary, stopery, kompasy, obiektywy, światłomierze, statywy trójnożne, zespoły do ładowania akumulatorów, kasety, zespoły prądotwórcze, transformatory, baterie i akumulatory, aparatura grzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna itp.);

-    nośniki dźwięku lub obrazu, czyste lub nagrane (czołówki, sygnały wywoławcze stacji, wstawki muzyczne itp.);

-    "filmowe kopie robocze";

-    instrumenty muzyczne, kostiumy, dekoracje i inne rekwizyty sceniczne, postumenty, materiały do charakteryzacji, suszarki.

D. Pojazdy przeznaczone lub specjalnie przystosowane do celów wymienionych powyżej, takie jak:

-    pojazdy do przeprowadzania transmisji telewizyjnych;

-    pojazdy do przewozu akcesoriów telewizyjnych;

-    pojazdy z aparaturą do nagrywania obrazu na taśmę;

-    pojazdy z aparaturą do nagrywania i odtwarzania dźwięku;

-    pojazdy z aparaturą do ruchu zwolnionego;

-    pojazdy z wyposażeniem do oświetlenia.

DODATEK II

Wyposażenie kinematograficzne

Lista przykładowa

A. Wyposażenie takie jak:

-    kamery wszelkiego rodzaju (kamery filmowe i elektroniczne);

-    przyrządy i aparatura służące do testowania i dokonywania pomiarów (oscylografy, systemy pomiarowe do magnetofonów i magnetowidów, mierniki uniwersalne, skrzynki i torby narzędziowe, wektorskopy, generatory wizji itp.);

-    kamery "wózkowe" i żurawie mikrofonowe;

-    wyposażenie oświetleniowe (reflektory punktowe, przetworniki, statywy trójnożne);

-    wyposażenie do montażu;

-    aparatura do nagrywania albo odtwarzania dźwięku lub obrazu (magnetofony i magnetowidy oraz odtwarzacze obrazu, mikrofony, stoły mikserskie, głośniki);

-    nośniki dźwięku lub obrazu, czyste lub nagrane (napisy, sygnały wywoławcze stacji, wstawki muzyczne itp.);

-    "filmowe kopie robocze";

-    akcesoria robocze (zegary, stopery, kompasy, obiektywy, mikrofony, stoły mikserskie, taśmy dźwiękowe, zespoły prądotwórcze, transformatory, baterie i akumulatory, zespoły do ładowania akumulatorów, aparatura ogrzewcza, klimatyzacyjna i wentylacyjna itp.);

-    instrumenty muzyczne, kostiumy, dekoracje i inne rekwizyty sceniczne, postumenty, materiały do charakteryzacji, suszarki.

B. Pojazdy przeznaczone lub specjalnie przystosowane do celów wymienionych powyżej.

DODATEK III

Wyposażenie inne

Lista przykładowa

A. Wyposażenie do montażu, testowania, wykonywania zleceń, sprawdzania, kontroli, konserwacji lub naprawy maszyn, urządzeń, środków transportu itp., takie jak:

-    narzędzia;

-    wyposażenie do mierzenia, sprawdzania lub testowania oraz przyrządy (do pomiaru temperatury, ciśnienia, odległości, wysokości, powierzchni, prędkości itp.), włącznie z przyrządami elektrycznymi (woltomierzami, amperomierzami, kablami pomiarowymi, komparatorami, transformatorami, przyrządami nagrywającymi itp.) i przyrządami obróbkowymi;

-    aparatura i wyposażenie do fotografowania maszyn i urządzeń podczas i po montażu;

-    aparatura do przeglądu technicznego statków.

B. Wyposażenie potrzebne handlowcom, konsultantom do spraw skuteczności w działaniach, ekspertom do spraw wydajności, księgowym i członkom podobnych zawodów, takie jak:

-    komputery osobiste;

-    maszyny do pisania;

-    aparatura do przekazu, nagrywania albo odtwarzania dźwięku lub obrazu;

-    aparatura i przyrządy do obliczeń.

C. Wyposażenie potrzebne ekspertom wykonującym pomiary topograficzne lub prace w zakresie geofizyki poszukiwawczej, takie jak:

-    aparatura i przyrządy pomiarowe;

-    wyposażenie wiertnicze;

-    wyposażenie do przekazu i łączności.

D. Wyposażenie potrzebne ekspertom zwalczającym zanieczyszczenia środowiska.

E. Przyrządy i aparatura potrzebne lekarzom, chirurgom, chirurgom weterynarii, położnym i członkom podobnych zawodów.

F. Wyposażenie potrzebne archeologom, paleontologom, geografom, zoologom i innym naukowcom.

G. Wyposażenie potrzebne artystom, zespołom teatralnym i orkiestrom, włącznie z przedmiotami wykorzystywanymi do publicznych lub prywatnych przedstawień (instrumenty muzyczne, kostiumy, dekoracje itp.).

H. Wyposażenie potrzebne prelegentom ilustrującym swoje prelekcje.

I. Wyposażenie potrzebne przy wyjazdowych sesjach zdjęciowych (kamery wszelkiego rodzaju, kasety, światłomierze, obiektywy, statywy trójnożne, akumulatory, akumulatorowe pasy transmisyjne, zespoły do ładowania akumulatorów, monitory, wyposażenie oświetleniowe, kolekcje mody i akcesoria dla osób demonstrujących stroje itp.).

J. Pojazdy przeznaczone lub specjalnie przystosowane do celów wymienionych powyżej, takie jak ruchome jednostki nadzoru, samochody-warsztaty i samochody-laboratoria.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.3

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY KONTENERÓW, PALET, OPAKOWAŃ, PRÓBEK I INNYCH TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W ZWIĄZKU Z OPERACJĄ HANDLOWĄ

Rozdział I

Definicje

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie:

(a)  "towary przywożone w związku z operacją handlową" oznacza:

kontenery, palety, opakowania, próbki, filmy reklamowe i wszelkie inne towary przywożone w związku z operacją handlową, których przywóz nie stanowi sam w sobie operacji handlowej;

(b)  "opakowanie" oznacza:

wszystkie przedmioty i materiały użyte lub przeznaczone do użycia, w stanie w jakim są one przywożone, w celu opakowania, zabezpieczenia, rozmieszczenia lub rozdzielenia towarów, z wyjątkiem takich materiałów pakowych jak słoma, papier, wata szklana, wióry itp., w przypadku przywozu ich luzem. Kontenery i palety, w sensie zdefiniowanym odpowiednio pod literami c i d niniejszego artykułu, są także wyłączone;

(c)   "kontener" oznacza:

urządzenie umożliwiające transport (przenośną skrzynię, ruchomą cysternę lub inną podobną konstrukcję):

(i)    całkowicie lub częściowo zamknięty, aby tworzył pomieszczenie przeznaczone do umieszczenia w nim towarów,

(ii)   o stałym charakterze i odpowiednio wytrzymały, aby nadawał się do wielokrotnego użytku,

(iii)  specjalnie skonstruowany, aby ułatwić przewóz towarów przez jeden lub więcej środków transportu bez konieczności dokonywania przeładunków jego zawartości,

(iv)  skonstruowany w sposób zapewniający łatwą obsługę, szczególnie w przypadkach przenoszenia z jednego środka transportu na inny,

(v)   skonstruowany tak, aby łatwo go było załadować i rozładować oraz

(vi)  posiadający pojemność jednego metra sześciennego lub więcej;

"kontener" obejmuje akcesoria i wyposażenie kontenera stosowne dla danego typu, pod warunkiem że takie akcesoria i wyposażenie są przewożone wraz z kontenerem. Określenie "kontener" nie obejmuje pojazdów, akcesoriów lub części zapasowych do pojazdów ani też opakowań lub palet. "Nadwozia zdejmowane" są traktowane jako kontenery;

(d)  "paleta" oznacza:

urządzenie, na którego powierzchni może zostać zgromadzona pewna ilość towarów, aby tworzyły jednostkę ładunkową w celu jej transportowania, obsługiwania lub układania przy pomocy urządzeń mechanicznych. Urządzenie to składa się z dwóch płaszczyzn oddzielonych wspornikami lub z jednej płaszczyzny podtrzymywanej przez podstawki; całkowita wysokość urządzenia jest zmniejszona do minimum umożliwiającego obsługiwanie go za pomocą wózków widłowych lub paletowych; może ono mieć nadbudowę lub może jej nie mieć;

(e)  "próbki" oznacza:

wyroby przedstawiające określoną kategorię produkowanych już towarów lub będące przykładami towarów, których produkcja jest rozważana, ale z wyłączeniem identycznych wyrobów przywożonych przez tę samą osobę lub wysyłanych do pojedynczego odbiorcy w takiej ilości, że jako całość nie stanowią one już próbek zgodnie z przyjętą praktyką handlową;

(f)   "filmy reklamowe" oznacza:

nagrane nośniki obrazu, ze ścieżką dźwiękową lub bez, składające się zasadniczo z obrazów pokazujących rodzaj lub działanie produktów albo wyposażenia zaoferowanego do sprzedaży lub wynajęcia przez osobę mającą siedzibę lub będącą stałym mieszkańcem poza obszarem odprawy czasowej, pod warunkiem że filmy reprezentują pewnego rodzaju kategorię odpowiednią do pokazania potencjalnym nabywcom, a nie publiczności na powszechnym pokazie, oraz że są przywożone w pakiecie zawierającym nie więcej niż jedną kopię każdego filmu i niebędącym częścią większej partii filmów;

(g)  "ruch wewnętrzny" oznacza:

przewóz towarów załadowanych na obszarze celnym Umawiającej się Strony w celu wyładowania ich w miejscu znajdującym się na obszarze celnym tej samej Umawiającej się Strony.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Następującym towarom przywożonym w związku z operacją handlową udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji:

(a)  opakowaniom, które są przywożone z ładunkiem, z przeznaczeniem do powrotnego wywozu bez ładunku lub z ładunkiem, czy też opakowaniom przywożonym bez ładunku, z przeznaczeniem do powrotnego wywozu z ładunkiem;

(b)  kontenerom, niezależnie od tego czy są wypełnione towarami czy nie, oraz aksesoriom i wyposażeniu kontenerów odprawionych czasowo, które są przywożone wraz z kontenerem, z zamiarem dokonania powrotnego wywozu osobno lub z innym kontenerem, albo są przywożone osobno, z zamiarem dokonania powrotnego wywozu z kontenerem;

(c)   częściom składowym przeznaczonym do naprawy kontenerów, którym udzielono odprawy czasowej zgodnie z literą b niniejszego artykułu;

(d)  paletom;

(e)  próbkom;

(f)   filmom reklamowym;

(g)  wszelkim innym towarom przywożonym w każdym z celów podanych w dodatku I do niniejszego załącznika w związku z operacją handlową, ale których przywóz nie stanowi sam w sobie operacji handlowej.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

Postanowienia niniejszego załącznika nie wpływają na ustawodawstwo celne Umawiających się Stron odnośnie do przywozu towarów przewożonych w kontenerach lub opakowaniach albo też na paletach.

Artykuł 4

1. Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a)  opakowania mogą być wywożone powrotnie tylko przez osobę, której przyznane zostały ułatwienia odprawy czasowej. Nie będą one, nawet sporadycznie, używane w ruchu wewnętrznym;

(b)  kontenery muszą być oznakowane w sposób nakazany w dodatku II do niniejszego załącznika. Mogą one być używane do przewozu towarów w ruchu wewnętrznym, w którym to przypadku każda Umawiająca się Strona jest upoważniona do nałożenia następujących warunków:

-    przejazd doprowadzi do dostarczenia kontenera, trasą możliwie bezpośrednią lub najbliższą, do miejsca, w którym ma być załadowany wywożony ładunek albo skąd kontener ma być wywieziony pusty;

-    w ruchu wewnętrznym kontener będzie użyty tylko raz przed jego powrotnym wywozem;

(c)   palety lub jednakowa ilość palet tego samego typu i faktycznie tej samej wartości musiały zostać wywiezione wcześniej albo zostaną wywiezione później lub wywiezione powrotnie;

(d)  próbki i filmy reklamowe muszą być własnością osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej oraz muszą być przywiezione wyłącznie do wystawienia na pokaz lub zademonstrowania ich na obszarze odprawy czasowej w celu starania się o zamówienia na towary, które mają być przywiezione na ten obszar. Nie mogą one być sprzedawane lub użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z wyjątkiem użytkowania w celach zademonstrowania, albo też użytkowane na zasadach wynajęcia lub za wynagrodzeniem podczas przebywania na obszarze odprawy czasowej;

(e)  towary, o których mowa w punktach 1 i 2 dodatku I do niniejszego załącznika, nie będą używane w działalności dochodowej.

2. Każda Umawiająca się Strona ma prawo odmówić udzielenia odprawy czasowej kontenerom, paletom lub opakowaniom, które są przedmiotem kupna, sprzedaży ratalnej, dzierżawy lub porozumienia o podobnym charakterze zawartego przez osobę mającą siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na jej terytorium.

Artykuł 5

1. Odprawa czasowa kontenerów, palet i opakowań będzie udzielana bez wymagania dokumentu celnego lub zabezpieczenia.

2. Zamiast dokumentu celnego i zabezpieczenia dla kontenerów osoba, której przyznawane są ułatwienia związane z odprawą czasową, może zostać poproszona, aby zobowiązała się na piśmie:

(i)    do dostarczenia władzom celnym, na ich żądanie, dokładnej informacji dotyczącej przemieszczania się każdego kontenera, któremu udzielono odprawy czasowej, włącznie z datami i miejscami wejścia na i wyjścia z obszaru odprawy czasowej, lub listy kontenerów ze zobowiązaniem do ich powrotnego wywozu,

(ii)   do zapłacenia takich należności przywozowych i podatków, jakie mogą być wymagane w przypadkach, gdy warunki odprawy czasowej nie zostały wypełnione.

3. Zamiast dokumentu celnego i zabezpieczenia dla palet i opakowań osoba, której przyznawane są ułatwienia związane z odprawą czasową, może zostać poproszona o przedstawienie władzom celnym pisemnego zobowiązania do powrotnego wywozu.

4. Osoby korzystające regularnie z procedury odprawy czasowej są upoważnione do dostarczenia zobowiązania generalnego.

Artykuł 6

Termin powrotnego wywozu towarów przywiezionych w związku z operacją handlową wynosi przynajmniej sześć miesięcy od daty odprawy czasowej.

Artykuł 7

Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do:

(a)  nie więcej niż trzech grup towarów podanych w artykule 2;

(b)  artykułu 5 ustęp 1,

niniejszego załącznika.

Artykuł 8

Dodatki do niniejszego załącznika stanowią integralną część załącznika.

Artykuł 9

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje następujące konwencje i postanowienia:

-    Konwencję europejską dotyczącą postępowania celnego dla palet używanych w przewozach międzynarodowych, sporządzoną w Genewie dnia 9 grudnia 1960 roku,

-    Konwencję celną w sprawie czasowego przywozu opakowań, sporządzoną w Brukseli dnia 6 października 1960 roku,

-    artykuły 2 - 11 i załączniki 1 (ustęp 1 i ustęp 2) - 3 do Konwencji celnej w sprawie kontenerów, sporządzonej w Genewie dnia 2 grudnia 1972 roku,

-    artykuły 3, 5 i 6 (ustęp 1 punkt b i ustęp 2) Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, sporządzonej w Genewie dnia 7 listopada 1952 roku,

w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tych konwencji.

DODATEK I

Lista towarów zgodnie z artykułem 2 litera g

1. Towary przywożone w celach testowania, sprawdzania, przeprowadzania eksperymentów lub zademonstrowania.

2. Towary przeznaczone do użycia w trakcie testowania, sprawdzania, przeprowadzania eksperymentów lub demonstrowania.

3. Skopiowany i wywołany film kinowy, pozytywy i inne nośniki z nagranym obrazem, przeznaczone do projekcji przed ich handlowym wykorzystaniem.

4. Filmy, taśmy magnetyczne, filmowe taśmy magnetyczne i inne nośniki z nagranym dźwiękiem lub obrazem przeznaczone do nagrywania dźwięku, dubbingowania lub odtwarzania.

5. Nośniki danych przesyłane bezpłatnie do wykorzystania przy automatycznym przetwarzaniu danych.

6. Przedmioty (włącznie z pojazdami), które ze względu na swój charakter są nieużyteczne dla celów innych niż reklamowanie określonych przedmiotów lub reklamowanie w określonym celu.

DODATEK II

Postanowienia dotyczące oznakowania kontenerów

1. Następujące informacje będą umieszczane na stałe w przeznaczonym do tego celu i wyraźnie widocznym miejscu na kontenerach:

(a)  nazwa właściciela lub głównego użytkownika;

(b)  znaki i numery identyfikacyjne kontenera, podane przez właściciela lub użytkownika; i

(c)   waga własna kontenera włącznie z jego całym stałym wyposażeniem.

2. Kraj właściciela lub użytkownika może być wykazany przez podanie pełnej nazwy lub za pomocą kodu kraju przedstawionego za pomocą ISO Alfa-2, przewidzianego w międzynarodowym standardzie ISO 3166, albo za pomocą znaku rozpoznawczego używanego w celu wskazania kraju rejestracji pojazdów mechanicznych w międzynarodowym ruchu drogowym. Każdy kraj może uzależnić użycie swojej nazwy lub znaku rozpoznawczego na kontenerze od swojego ustawodawstwa krajowego. Nazwa właściciela lub użytkownika może być podana w pełnym brzmieniu albo ustanowionej formie identyfikacji, z tym że wyklucza się takie symbole jak emblematy lub flagi.

3. W przypadku użycia folii plastikowej żąda się spełnienia następujących wymagań technicznych, aby znaki i numery identyfikacyjne na kontenerze uważane były za umieszczone na stałe:

(a)  zostanie użyty klej wysokiej jakości. Gdy folia zostanie już przyłożona, będzie miała mniejszą wytrzymałość na rozciąganie od ostatecznego przylegania, aby zdjęcie folii bez jej zniszczenia było niemożliwe. Wymagania te spełnia folia wytwarzana z zastosowaniem metody wylewania w procesie produkcji. Nie będzie używana folia wytwarzana z zastosowaniem metody kalandrowania w procesie produkcji;

(b)  w przypadku gdy znaki i numery identyfikacyjne mają zostać zmienione, folia do wymiany zostanie całkowicie zdjęta przed przytwierdzeniem nowej folii; umieszczenie nowej folii na istniejącej nie będzie dozwolone.

4. Wymagania techniczne użycia folii plastikowych w celu oznakowania kontenerów, przedstawione w punkcie 3 niniejszego dodatku, nie wykluczają możliwości użycia innych metod oznakowania na stałe.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.4

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W ZWIĄZKU Z OPERACJĄ PRODUKCYJNĄ

Rozdział I

Definicje

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie "towary przywożone w związku z operacją produkcyjną" oznacza:

1.    (a) matryce, klisze drukarskie, ryciny, formy, rysunki, plany, modele i inne podobne artykuły,

(b)   przyrządy do pomiarów, kontroli i sprawdzania oraz inne podobne artykuły,

(c)   specjalne narzędzia i przyrządy,

przywożone w celu wykorzystania podczas operacji produkcyjnej; i

2.    "zastępcze środki produkcji":

przyrządy, aparaturę i maszyny udostępniane klientowi przez dostawcę lub naprawiającego w związku z oczekiwaniem na dostawę lub naprawienie podobnych towarów.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Towarom przywożonym w związku z operacją produkcyjną udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a)  towary przywożone w związku z operacją produkcyjną muszą być własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem odprawy czasowej i być przeznaczone dla osoby mającej siedzibę na tym obszarze;

(b)  w zależności od wymogu stawianego przez ustawodawstwo krajowe cała lub część produkcji powstałej z użyciem towarów przywożonych w związku z operacją produkcyjną, o której mowa w artykule 1 punkt 1 niniejszego załącznika, musi zostać wywieziona z obszaru odprawy czasowej;

(c)   zastępcze środki produkcji muszą zostać udostępnione tymczasowo i bezpłatnie osobie mającej siedzibę na obszarze odprawy czasowej przez lub za pośrednictwem dostawcy środków produkcji, których dostawa jest opóźniona lub które muszą zostać zreperowane.

Artykuł 4

1. Termin powrotnego wywozu towarów objętych artykułem 1 punkt 1 niniejszego załącznika wynosi przynajmniej sześć miesięcy od daty odprawy czasowej.

2. Termin powrotnego wywozu zastępczych środków produkcji wynosi przynajmniej sześć miesięcy od daty odprawy czasowej.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.5

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W CELACH OŚWIATOWYCH, NAUKOWYCH LUB KULTURALNYCH

Rozdział I

Definicje

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a)  określenie "towary przywożone w celach oświatowych, naukowych lub kulturalnych" oznacza:

wyposażenie naukowe, materiały pedagogiczne, materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy oraz wszelkie inne towary przywożone w związku z działalnością oświatową, naukową lub kulturalną;

(b)  pod literą (a) powyżej:

(i)    określenie "wyposażenie naukowe i materiały pedagogiczne" oznacza:

wszelkie modele, przyrządy, aparaturę, maszyny lub aksesoria do nich wykorzystywane do badań naukowych albo szkolenia o charakterze oświatowym lub zawodowym;

(ii)   określenie "materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy" oznacza:

materiały do zajęć o charakterze kulturalnym, oświatowym, wypoczynkowym, religijnym lub sportowym, w które angażują się osoby wykonujące obowiązki w związku z pracą lub służbą na morzu na zagranicznym statku zajmującym się międzynarodowym obrotem towarów w handlu morskim.

Listy przykładowe "materiałów pedagogicznych", "materiałów o charakterze socjalnym dla marynarzy" oraz "wszelkich innych towarów przywożonych w związku z działalnością oświatową, naukową lub kulturalną" są przedstawione odpowiednio w dodatkach I, II i III do niniejszego załącznika.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Następującym towarom udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji:

(a)  towarom przywożonym wyłącznie w celach oświatowych, naukowych lub kulturalnych;

(b)  częściom zapasowym do wyposażenia naukowego i materiału pedagogicznego, któremu udzielono odprawy czasowej zgodnie z literą (a) powyżej, oraz narzędziom specjalnie przeznaczonym do konserwacji, sprawdzania, dokonywania pomiarów lub naprawy takiego wyposażenia.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a)  towary przywożone w celach oświatowych, naukowych lub kulturalnych muszą być własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem odprawy czasowej i muszą być przywiezione przez zatwierdzone instytucje w uzasadnionych ilościach, mając na względzie cel przywozu. Towary te nie mogą zostać wykorzystane do celów handlowych.

(b)  materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy muszą być wykorzystywane na pokładach zagranicznych statków zajmujących się międzynarodowym obrotem towarów w handlu morskim lub muszą zostać wyładowane ze statku w celu czasowego wykorzystania przez załogę na lądzie albo muszą być przywożone do wykorzystywania w domach noclegowych, klubach lub ośrodkach wypoczynkowych dla marynarzy, które są zarządzane albo przez oficjalne organizacje, albo przez religijne lub inne niedochodowe organizacje, czy też do wykorzystywania w świątyniach, w których odprawiane są regularnie msze dla marynarzy.

Artykuł 4

Odprawa czasowa wyposażenia naukowego, materiałów pedagogicznych oraz materiałów o charakterze socjalnym dla marynarzy, używanych na pokładach statków, jest udzielana bez wymagania przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia. W przypadkach, w których zaistnieje taka konieczność, spis wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu może być wymagany dla wyposażenia naukowego i materiałów pedagogicznych.

Artykuł 5

Termin powrotnego wywozu towarów przywożonych w celach oświatowych, naukowych lub kulturalnych wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.

Artykuł 6

Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do postanowień artykułu 4 niniejszego załącznika w takim stopniu, w jakim odnoszą się one do wyposażenia naukowego i materiałów pedagogicznych.

Artykuł 7

Dodatki do niniejszego załącznika stanowią jego integralną część.

Artykuł 8

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje Konwencję celną dotyczącą materiałów o charakterze socjalnym dla marynarzy, sporządzoną w Brukseli dnia 1 grudnia 1964 r., Konwencję celną dotyczącą czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzoną w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. i Konwencję celną dotyczącą czasowego przywozu materiałów pedagogicznych, sporządzoną w Brukseli dnia 8 czerwca 1970 r., w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tych konwencji.

DODATEK I

Lista przykładowa

(a)  Urządzenia do zapisywania lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, takie jak:

-    rzutniki do wyświetlania przezroczy i obrazów statycznych;

-    projektory kinowe;

-    reprojektory i episkopy;

-    magnetofony, magnetoskopy i wyposażenie wideo;

-    wyposażenie telewizji zamkniętej.

(b)  Nośniki dźwięku i obrazu, takie jak:

-    przezrocza, obrazy statyczne oraz mikrofilmy;

-    filmy kinowe;

-    nagrania dźwiękowe (taśmy magnetyczne, płyty);

-    taśmy wideo.

(c)   Materiały specjalistyczne, takie jak:

-    wyposażenie bibliograficzne i materiały audiowizualne dla bibliotek;

-    biblioteki obwoźne;

-    laboratoria językowe;

-    wyposażenie do tłumaczenia symultanicznego;

-    mechaniczne lub elektroniczne urządzenia zaprogramowane do nauczania;

-    materiały specjalnie przeznaczone do szkolenia oświatowego lub zawodowego osób niepełnosprawnych.

(d)  Inne materiały, takie jak:

-    tabele ścienne, modele, wykresy, mapy, plany, fotografie i rysunki;

-    przyrządy, aparatura i modele przeznaczone do celów zademonstrowania;

-    zestawy przedmiotów z wizualną lub dźwiękową informacją pedagogiczną, przygotowane do nauczania przedmiotu (zestawy do nauczania);

-    przyrządy, aparatura, narzędzia i obrabiarki do nauczania zawodu lub rzemiosła;

-    wyposażenie, włącznie ze specjalnie przystosowanymi lub przeznaczonymi pojazdami do wykorzystania w akcjach niesienia pomocy, które jest przywożone w celu szkolenia osób zaangażowanych w akcje niesienia pomocy.

DODATEK II

Lista przykładowa

(a)  Materiały przeznaczone do czytania, takie jak:

-    wszelkiego rodzaju książki;

-    kursy korespondencyjne;

-    dzienniki, żurnale i czasopisma;

-    broszury dotyczące udogodnień socjalnych w portach.

(b)  Materiały audiowizualne, takie jak:

-    urządzenia odtwarzające dźwięk i obraz;

-    magnetofony;

-    odbiorniki radiowe i telewizyjne;

-    projektory kinowe i inne projektory;

-    nagrania na taśmach i płytach (kursy językowe, programy radiowe, pozdrowienia, muzyka i rozrywka);

-    naświetlone i wywołane filmy;

-    przezrocza;

-    taśmy wideo.

(c)   Sprzęt sportowy, taki jak:

-    ubiory sportowe;

-    piłki;

-    rakiety i siatki;

-    gry pokładowe;

-    sprzęt lekkoatletyczny;

-    sprzęt gimnastyczny.

(d)  Materiały wykorzystywane dla celów hobbystycznych, takie jak:

-    gry towarzyskie;

-    instrumenty muzyczne;

-    materiały dla amatorskich kółek dramatycznych;

-    materiały do prac malarskich, rzeźbiarskich, robót ciesielskich, robót w metalu, do wyrobu dywanów itp.

(e)  Wyposażenie do prowadzenia działalności religijnej.

(f)   Części i akcesoria do materiałów o charakterze socjalnym.

DODATEK III

Lista przykładowa

Towary takie jak:

  1.  Kostiumy i części dekoracji wypożyczone bezpłatnie stowarzyszeniom dramatycznym lub teatrom.

  2.  Partytury wypożyczone bezpłatnie teatrom muzycznym lub orkiestrom.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.6

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY PRZEDMIOTÓW OSOBISTEGO UŻYTKU PODRÓŻNYCH ORAZ TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W CELACH SPORTOWYCH

Rozdział I

Definicje

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie:

(a)  "podróżny" oznacza:

każdą osobę przybywającą czasowo na terytorium Umawiającej się Strony, na którym normalnie nie zamieszkuje na stałe, w celach turystycznych, sportowych, handlowych, wzięcia udziału w spotkaniach zawodowych, w celach zdrowotnych, w związku ze studiami itp.;

(b)  "przedmioty osobistego użytku" oznacza:

wszystkie przedmioty, nowe lub używane, których podróżny może potrzebować z uzasadnionych powodów do osobistego użytku podczas podróży, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności podróży, ale wyłączając wszelkie towary przywożone w celach handlowych. Lista przykładowa przedmiotów osobistego użytku jest przedstawiona w dodatku I do niniejszego załącznika;

(c)   "towary przywożone w celach sportowych" oznacza:

sprzęt sportowy i inne przedmioty do wykorzystania przez podróżnych w zawodach sportowych lub pokazach albo też do treningu na obszarze odprawy czasowej. Lista przykładowa takich towarów jest przedstawiona w dodatku II do niniejszego załącznika.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Przedmiotom osobistego użytku i towarom przywożonym w celach sportowych udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a)  przedmioty osobistego użytku podróżny musi mieć na sobie lub w swoim bagażu (towarzyszącym lub nie);

(b)  towary przywożone w celach sportowych muszą być własnością osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej oraz muszą być przywożone w uzasadnionych ilościach w świetle ich zamierzonego wykorzystania.

Artykuł 4

1. Odprawa czasowa przedmiotów osobistego użytku jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia. Jednak w przypadku przedmiotów, z którymi wiążą się wysokie kwoty należności przywozowych i podatków, dokument celny i zabezpieczenie mogą być wymagane.

2. Ilekroć jest to możliwe, spis towarów wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu może być uznawany dla towarów przywożonych w celach sportowych zamiast dokumentu celnego i zabezpieczenia.

Artykuł 5

1. Przedmioty osobistego użytku będą wywiezione powrotnie najpóźniej w chwili, gdy osoba, która je przywiozła, opuszcza obszar odprawy czasowej.

2. Termin powrotnego wywozu towarów przywożonych w celach sportowych wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.

Artykuł 6

Dodatki do niniejszego załącznika stanowią integralną część załącznika.

Artykuł 7

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje stosowanie artykułów 2 i 5 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tej konwencji.

DODATEK I

Lista przykładowa

  1.  Odzież.

  2.  Artykuły toaletowe.

  3.  Biżuteria osobista.

  4.  Aparaty fotograficzne i kamery filmowe wraz z uzasadnioną ilością filmów i akcesoriami do nich.

  5.  Przenośne projektory do przezroczy lub projektory filmowe i akcesoria do nich wraz z uzasadnioną ilością przezroczy lub filmów.

  6.  Kamery wideo i przenośne magnetowidy z uzasadnioną ilością taśm.

  7.  Przenośne instrumenty muzyczne.

  8.  Przenośne gramofony wraz z płytami.

  9.  Przenośne urządzenia nagrywające i odtwarzające dźwięk (włącznie z dyktafonami) z taśmami.

10. Przenośne radioodbiorniki.

11. Przenośne telewizory.

12. Przenośne maszyny do pisania.

13. Przenośne maszyny liczące.

14. Przenośne komputery osobiste.

15. Lornetki.

16. Wózki dziecięce.

17. Wózki inwalidzkie.

18. Sprzęt sportowy, taki jak: namioty i inny sprzęt kempingowy, sprzęt wędkarski, sprzęt do wspinaczek, sprzęt do nurkowania, sportowa broń palna z amunicją, rowery niewyposażone w silnik, kanadyjki lub kajaki o długości do 5,5 metra, narty, rakiety tenisowe, deski do surfingu, deski do surfingu z żaglem, lotnie i paralotnie, sprzęt do golfa.

19. Przenośne dializatory i podobna aparatura medyczna oraz artykuły jednorazowego użytku do wykorzystania wraz z nimi.

20. Inne artykuły, które mają wyraźnie charakter osobisty.

DODATEK II

Lista przykładowa

A. Sprzęt używany na bieżni i na boisku, taki jak:

-    płotki;

-    oszczepy, dyski, tyczki, kule, młoty.

B. Sprzęt do gier w piłkę, taki jak:

-    wszelkiego rodzaju piłki;

-    rakiety, drewniane młotki, kije i tym podobne;

-    wszelkiego rodzaju siatki;

-    szkielety bramek.

C. Sprzęt do sportów zimowych, taki jak:

-    narty i kijki;

-    łyżwy;

-    bobsleje;

-    sprzęt do curlingu.

D. Wszelkiego rodzaju sportowe ubiory, buty, rękawice, kaski ochronne itp.

E. Sprzęt do sportów wodnych, taki jak:

-    kanadyjki i kajaki;

-    łodzie żaglowe i wiosłowe, żagle, wiosła i krótkie wiosła;

-    deski surfingowe i deski surfingowe z żaglem.

F. Pojazdy mechaniczne i statki, takie jak:

-    samochody;

-    motorowery;

-    łodzie motorowe.

G. Sprzęt do różnych konkurencji sportowych, taki jak:

-    broń sportowa i amunicja;

-    rowery niewyposażone w silnik;

-    łuki i strzały;

-    sprzęt do szermierki;

-    sprzęt gimnastyczny;

-    kompasy;

-    maty do zapasów i maty słomiane;

-    sprzęt do podnoszenia ciężarów;

-    sprzęt do jazdy konnej, sulki;

-    lotnie, paralotnie, deski surfingowe z żaglem;

-    sprzęt do wspinaczek;

-    kasety muzyczne wykorzystywane jako akompaniament przy występie.

H. Sprzęt pomocniczy, taki jak:

-    sprzęt do pomiarów i wyświetlania wyników;

-    aparatura do wykonywania testów krwi i moczu.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.7

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY MATERIAŁÓW REKLAMUJĄCYCH TURYSTYKĘ

Rozdział I

Definicja

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika określenie "materiały reklamujące turystykę" oznacza:

towary przywożone w celu zachęcania ludności do odwiedzania obcego kraju, w szczególności w celu brania udziału w spotkaniach lub manifestacjach o charakterze kulturalnym, religijnym, turystycznym, sportowym lub zawodowym. Lista przykładowa takich materiałów jest przedstawiona w dodatku do niniejszego załącznika.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Z wyjątkiem materiałów, o których mowa w artykule 5 niniejszego załącznika, które dopuszcza się do obrotu ze zwolnieniem od należności przywozowych i podatków, materiałom reklamującym turystykę udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie, materiały reklamujące turystykę muszą być własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem odprawy czasowej oraz muszą być przywożone w uzasadnionych ilościach w świetle ich zamierzonego wykorzystania.

Artykuł 4

Termin powrotnego wywozu materiałów reklamujących turystykę wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.

Artykuł 5

Dopuszczenie do obrotu ze zwolnieniem od należności przywozowych i podatków udzielane jest następującym materiałom reklamowym:

(a)  dokumentom (folderom, broszurom, książkom, czasopismom, przewodnikom, oprawionym lub nieoprawionym plakatom, nieoprawionym fotografiom i powiększeniom fotograficznym, mapom ilustrowanym lub nie, zadrukowanym przezroczystym foliom na szyby) do bezpłatnego rozprowadzania, pod warunkiem że dokumenty te nie zawierają więcej niż 25% prywatnej reklamy handlowej i są oczywiście przeznaczone do celów powszechnej reklamy;

(b)  spisom i rocznikom zagranicznych hoteli, opublikowanym lub sponsorowanym przez oficjalne agencje turystyczne, oraz rozkładom jazdy transportu dostarczającego usługi za granicą, gdy takie dokumenty przeznaczone są do nieodpłatnego rozpowszechniania i nie zawierają więcej niż 25% prywatnej reklamy handlowej.

(c)   materiałom technicznym przesyłanym do akredytowanych przedstawicieli lub korespondentów mianowanych przez krajowe oficjalne agencje turystyczne, nieprzeznaczonym do rozpowszechniania, to znaczy: rocznikom, książkom telefonicznym, spisom hoteli, katalogom targów, wzorom wyrobów rzemieślniczych o znikomej wartości, dokumentacji dotyczącej muzeów, uniwersytetów, miejscowości kuracyjnych i podobnych instytucji.

Artykuł 6

Dodatek do niniejszego załącznika stanowi jego integralną część.

Artykuł 7

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje Protokół dodatkowy do Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, odnoszący się do przywozu dokumentów i materiałów propagandy turystycznej, sporządzony w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tego protokołu.

DODATEK

Lista przykładowa

1. Materiały przeznaczone do eksponowania w biurach akredytowanych przedstawicieli lub korespondentów ustanowionych przez oficjalne krajowe agencje turystyczne albo w innych miejscach zatwierdzonych przez władze celne obszaru odprawy czasowej: obrazki i rysunki, oprawione fotografie i powiększenia fotograficzne, albumy artystyczne, obrazy, ryciny lub litografie, rzeźby i gobeliny oraz inne podobne dzieła sztuki;

2. Materiały wystawowe (gabloty wystawowe, półki i podobne artykuły) włącznie z wyposażeniem elektrycznym i mechanicznym niezbędnym do funkcjonowania takiej wystawy;

3. Filmy dokumentalne, płyty gramofonowe, nagrania na taśmie i inne nagrania dźwiękowe przeznaczone do wykorzystywania na bezpłatnych seansach, ale z wyłączeniem takich materiałów, które same zawierają reklamę handlową, oraz tych, które znajdują się w powszechnej sprzedaży na obszarze odprawy czasowej;

4. Flagi, w ilości uzasadnionej ich przeznaczeniem;

5. Dioramy, modele wykonane w danej skali, przezrocza, matryce drukarskie, negatywy fotograficzne;

6. Egzemplarze wzorcowe wyrobów rzemiosła ludowego, strojów regionalnych i podobnych przedmiotów o charakterze folklorystycznym, w ilości uzasadnionej ich przeznaczeniem

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.8

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W RUCHU PRZYGRANICZNYM

Rozdział I

Definicje

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a)  określenie "towary przywożone w ruchu przygranicznym" oznacza:

-    towary przewożone przez mieszkańców strefy przygranicznej do wykonywania swojego zawodu lub zajęcia (lekarze, rzemieślnicy itp.);

-    przedmioty osobistego lub domowego użytku mieszkańców strefy przygranicznej, przywożone przez nich w celu dokonania naprawy, wyprodukowania lub przetworzenia;

-    sprzęt przeznaczony do pracy na gruntach rolnych usytuowanych w strefie przygranicznej obszaru odprawy czasowej;

-    sprzęt będący własnością organu urzędowego, przywożony w związku z operacją niesienia pomocy (pożary, powodzie itp.);

(b)  określenie "strefa przygraniczna" oznacza:

teren obszaru celnego przyległy do granicy lądowej, którego zasięg jest określony w ustawodawstwie krajowym i którego granice służą odróżnieniu ruchu przygranicznego od innego ruchu;

(c)   określenie "mieszkańcy strefy przygranicznej" oznacza:

osoby mające siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w strefie przygranicznej;

(d)  określenie "ruch przygraniczny" oznacza:

przywozy przeprowadzane przez mieszkańców strefy przygranicznej pomiędzy dwiema przyległymi strefami przygranicznymi.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Towarom przywożonym w ruchu przygranicznym udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a)  towary przywożone w ruchu przygranicznym muszą być własnością mieszkańca strefy przygranicznej, która przylega do strefy przygranicznej odprawy czasowej;

(b)  sprzęt do pracy na gruntach rolnych musi być wykorzystywany przez mieszkańców strefy przygranicznej przyległej do strefy granicznej odprawy czasowej, którzy pracują na gruntach rolnych usytuowanych w tej ostatniej strefie przygranicznej. Sprzęt ten musi być wykorzystywany do wykonywania prac rolnych lub prac leśnych, takich jak rozładowywanie lub przewóz drewna albo też hodowla ryb;

(c)   ruch przygraniczny w celu dokonania naprawy, wyprodukowania lub przetworzenia musi mieć ściśle niehandlowy charakter.

Artykuł 4

1. Odprawa czasowa towarów przywożonych w ruchu przygranicznym jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia.

2. Każda Umawiająca się Strona może uzależnić udzielenie odprawy czasowej towarom przywożonym w ruchu przygranicznym od przedstawienia spisu towarów wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu.

3. Odprawa czasowa może także być udzielona na zasadach zwykłego wpisu do rejestru prowadzonego przez urząd celny.

Artykuł 5

1. Termin powrotnego wywozu towarów przywożonych w ruchu przygranicznym wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.

2. Sprzęt przeznaczony do pracy na gruntach rolnych będzie jednak powrotnie wywożony po wykonaniu pracy.

Przekład

ZAŁĄCZNIK B.9

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZYWOŻONYCH W CELACH HUMANITARNYCH

Rozdział I

Definicje

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a)  określenie "towary przywożone w celach humanitarnych" oznacza:

sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny oraz przesyłki towarów z pomocą;

(b)  określenie "przesyłki towarów z pomocą" oznacza:

wszystkie towary, takie jak pojazdy i inne środki transportu, koce, namioty, domy z prefabrykatów lub inne towary pierwszej potrzeby wysyłane jako pomoc dla dotkniętych klęską żywiołową lub podobnymi katastrofami.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Towarom przywożonym w celach humanitarnych udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a)  towary przywożone w celach humanitarnych muszą być własnością osoby mającej siedzibę poza obszarem odprawy czasowej i muszą zostać wypożyczone bezpłatnie;

(b)  sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny musi być przeznaczony do wykorzystania przez szpitale i inne instytucje medyczne, które znajdując się w wyjątkowych sytuacjach pilnie potrzebują takiego sprzętu, pod warunkiem że sprzęt ten nie jest dostępny w wystarczającej ilości na obszarze odprawy czasowej;

(c)   przesyłki towarów z pomocą muszą być wysyłane do osób zatwierdzonych przez właściwe władze na obszarze odprawy czasowej.

Artykuł 4

1. Ilekroć jest to możliwe, spis towarów wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu może być uznawany dla sprzętu medycznego, chirurgicznego i laboratoryjnego zamiast dokumentu celnego i zabezpieczenia.

2. Odprawa czasowa przesyłek towarów z pomocą jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia. Jednak władze celne mogą wymagać spisu towarów wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu.

Artykuł 5

1. Termin powrotnego wywozu sprzętu medycznego, chirurgicznego i laboratoryjnego jest ustalany zgodnie z potrzebami.

2. Termin powrotnego wywozu przesyłek towarów z pomocą wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.

Przekład

ZAŁĄCZNIK C

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY ŚRODKÓW TRANSPORTU

Rozdział I

Definicje

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a)  określenie "środki transportu" oznacza:

wszelkie statki (włącznie z pokładowymi lub bezpokładowymi lichtugami i barkami oraz wodolotami), poduszkowce, samoloty, pojazdy drogowe (włącznie z rowerami wyposażonymi w silniki, przyczepami, naczepami i pojazdami kombinowanymi) i tabor kolejowy; wraz z ich normalnymi częściami zamiennymi, akcesoriami i wyposażeniem przewożonym na pokładzie środka transportu (włącznie z dodatkowym wyposażeniem do załadunku, wyładunku, obsługi i zabezpieczenia towaru);

(b)  określenie "użytkowanie w celach handlowych" oznacza:

przewóz osób za wynagrodzeniem albo przemysłowy lub handlowy przewóz towarów za wynagrodzeniem czy też bez wynagrodzenia;

(c)   określenie "użytkowanie w celach prywatnych" oznacza:

przewóz wyłącznie dla własnego użytku przez osobę, której to dotyczy, z wyłączeniem użytkowania w celach handlowych:

(d)  określenie "ruch wewnętrzny" oznacza:

przewóz osób zabranych lub towarów załadowanych na obszarze odprawy czasowej w celu dowiezienia lub rozładowania w miejscu znajdującym się na tym samym obszarze;

(e)  określenie "zwykłe zbiorniki" oznacza:

zbiorniki skonstruowane przez producenta dla wszystkich środków transportu tego samego rodzaju co środki transportu będące przedmiotem załącznika, których zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie użycie paliwa zarówno do napędzania, jak i działania podczas przewozu systemów chłodzenia i innych systemów tam, gdzie jest to stosowne. Zbiorniki zamontowane w środkach transportu przeznaczonych do bezpośredniego użycia innych typów paliwa oraz zbiorniki zamontowane do innych systemów, w które środek transportu może być wyposażony, są także uznawane za zwykłe zbiorniki.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Następującym towarom udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji:

(a)  środkom transportu użytkowanym w celach handlowych lub w celach prywatnych;

(b)  częściom zapasowym i wyposażeniu przywożonemu w celu dokonania naprawy środka transportu odprawionego już czasowo. Wymienione części i wyposażenie, które nie są wywożone powrotnie, podlegają należnościom przywozowym i podatkom, z wyjątkiem przypadków, w których pozbywa się ich w sposób przewidziany w artykule 14 niniejszej konwencji.

Artykuł 3

Rutynowe operacje konserwacyjne i naprawy środka transportu, które stały się konieczne podczas podróży do lub na obszarze odprawy czasowej i które są przeprowadzane w trakcie okresu odprawy czasowej, nie uważa się za powodujące zmianę w znaczeniu artykułu 1 litera (a) niniejszej konwencji.

Artykuł 4

1. Paliwo znajdujące się w normalnych zbiornikach środków transportu odprawionych czasowo, jak również oleje smarowe do normalnego użytku takich środków transportu, są odprawiane bez uiszczania należności przywozowych i podatków oraz bez stosowania zakazów lub ograniczeń przywozowych.

2. W przypadku drogowych pojazdów mechanicznych użytkowanych w celach handlowych każda Umawiająca się Strona ma jednak prawo ustalić maksymalne ilości paliwa w normalnych zbiornikach takich drogowych pojazdów mechanicznych odprawionych czasowo, które może być dopuszczone na jej terytorium ze zwolnieniem od należności przywozowych i podatków oraz bez stosowania przywozowych zakazów lub ograniczeń.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 5

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a)  środki transportu użytkowane w celach handlowych muszą być zarejestrowane na obszarze innym niż obszar odprawy czasowej na nazwisko osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na obszarze innym niż obszar odprawy czasowej oraz muszą być przywożone i użytkowane przez osoby działające z takiego obszaru;

(b)  środki transportu użytkowane w celach prywatnych muszą być zarejestrowane na obszarze innym niż obszar odprawy czasowej na nazwisko osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na obszarze innym niż obszar odprawy czasowej oraz muszą być przywożone i użytkowane przez osoby mieszkające na stałe na takim obszarze.

Artykuł 6

Odprawa czasowa środków transportu jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia.

Artykuł 7

Niezależnie od postanowień artykułu 5 niniejszego załącznika,

(a)  środki transportu użytkowane w celach handlowych mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, nawet jeżeli są one osobami mającymi siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na obszarze odprawy czasowej, które są należycie upoważnione przez osoby, którym udzielono pozwolenia na korzystanie z odprawy czasowej i które działają w ich imieniu;

(b)  środki transportu użytkowane w celach prywatnych mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie, które są należycie upoważnione przez osoby, którym udzielono pozwolenia na korzystanie z odprawy czasowej. Każda Umawiająca się Strona może zezwolić na wykorzystywanie środka transportu przez osobę mieszkającą na stałe na jej terytorium, w szczególności w przypadkach, w których środki transportu są wykorzystywane w imieniu i na polecenie osoby, której udzielono pozwolenia na korzystanie z odprawy czasowej.

Artykuł 8

Każda Umawiająca się Strona ma prawo odmówić korzyści odprawy czasowej lub wycofać taką korzyść:

(a)  środkom transportu użytkowanym w celach handlowych, które są wykorzystywane w ruchu wewnętrznym;

(b)  środkom transportu użytkowanym w celach prywatnych, które są wykorzystywane do użytkowania w celach handlowych w ruchu wewnętrznym;

(c)   środkom transportu, które są wynajmowane po dokonaniu przywozu lub, jeżeli są przywożone do wynajęcia, są ponownie wynajmowane lub podnajmowane w celu innym niż bezpośredni powrotny wywóz.

Artykuł 9

1. Środki transportu użytkowane w celach handlowych będą wywiezione powrotnie po zakończeniu operacji przewozowych, dla których zostały przywiezione.

2. Środki transportu użytkowane w celach prywatnych mogą pozostawać na obszarze odprawy czasowej przez okres, ciągły lub nie, sześciu miesięcy każdego okresu dwunastu miesięcy.

Artykuł 10

Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji odnośnie do:

(a)  artykułu 2 litera (a) w takim stopniu, w jakim odnosi się on do odprawy czasowej dla użytkowania w celach handlowych drogowych pojazdów mechanicznych i taboru kolejowego;

(b)  artykułu 6 w takim stopniu, w jakim odnosi się on do drogowych pojazdów mechanicznych użytkowanych w celach handlowych i do środków transportu użytkowanych w celach prywatnych;

(c)   artykułu 9 ustęp 2

niniejszego załącznika.

Artykuł 11

Z chwilą wejścia w życie niniejszy załącznik, zgodnie z artykułem 27 niniejszej konwencji, uchyla i zastępuje Konwencję celną w sprawie czasowego przywozu prywatnych pojazdów drogowych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r., Konwencję celną w sprawie czasowego przywozu handlowych pojazdów drogowych, sporządzoną w Genewie dnia 18 maja 1956 roku i Konwencję celną w sprawie czasowego przywozu samolotów i statków wycieczkowych do użytkowania w celach prywatnych, sporządzoną w Genewie dnia 18 maja 1956 r., w stosunkach między Umawiającymi się Stronami, które przyjęły niniejszy załącznik i są Umawiającymi się Stronami tych konwencji.

Przekład

ZAŁĄCZNIK D

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY ZWIERZĄT

Rozdział I

Definicje

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a)  określenie "zwierzęta" oznacza:

żywe zwierzęta każdego gatunku;

(b)  określenie "strefa przygraniczna" oznacza:

teren obszaru celnego przyległy do granicy lądowej, którego zasięg jest określony w ustawodawstwie krajowym i którego granice służą odróżnieniu ruchu przygranicznego od innego ruchu;

(c)   określenie "mieszkańcy strefy przygranicznej" oznacza:

osoby mające siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w strefie przygranicznej;

(d)  określenie "ruch przygraniczny" oznacza:

przywozy przeprowadzane przez mieszkańców strefy przygranicznej pomiędzy dwiema przylegającymi strefami przygranicznymi.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Zwierzętom przywożonym w celach określonych w dodatku do niniejszego załącznika udziela się odprawy czasowej zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie:

(a)  zwierzęta muszą być własnością osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej;

(b)  zwierzęta pociągowe, które mają być wykorzystywane do wykonywania pracy na gruntach rolnych znajdujących się w strefie przygranicznej obszaru odprawy czasowej, muszą być przywożone przez mieszkańców strefy przygranicznej przyległej do strefy przygranicznej odprawy czasowej.

Artykuł 4

1. Odprawa czasowa zwierząt pociągowych, o których mowa w artykule 3 litera (b) niniejszego załącznika, i zwierząt przywożonych w ramach okresowego pędzenia bydła lub wypasu na gruntach rolnych znajdujących się w strefie przygranicznej, jest udzielana bez wymogu przedstawiania dokumentu celnego lub dostarczania zabezpieczenia.

2. Każda Umawiająca się Strona może uzależnić udzielenie odprawy czasowej zwierząt, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, od przedstawienia spisu wraz z pisemnym zobowiązaniem do powrotnego wywozu.

Artykuł 5

1. Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do artykułu 4 ustęp 1 niniejszego załącznika.

2. Każda Umawiająca się Strona ma także prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do pozycji 12 i 13 dodatku do niniejszego załącznika.

Artykuł 6

Termin powrotnego wywozu zwierząt wynosi przynajmniej dwanaście miesięcy od daty odprawy czasowej.

Artykuł 7

Dodatek do niniejszego załącznika stanowi jego integralną część.

DODATEK

Lista stosownie do artykułu 2

  1.  Ujeżdżanie.

  2.  Trening.

  3.  Reprodukcja.

  4.  Podkuwanie i ważenie.

  5.  Leczenie weterynaryjne.

  6.  Przeprowadzanie prób (mając na przykład na względzie kupno).

  7.  Udział w imprezach o charakterze publicznym, wystawach, konkursach, zawodach lub pokazach.

  8.  Udział w spektaklach (cyrk zwierząt itp.).

  9.  Wyjazdy o charakterze turystycznym (włącznie ze zwierzętami domowymi towarzyszącymi podróżnym).

10. Wykonywanie określonych zadań (psy lub konie policyjne, psy do poszukiwań, psy przewodnicy itp.).

11. Akcje ratunkowe.

12. Okresowe pędzenie bydła lub wypas.

13. Wykonywanie pracy lub transportu.

14. Wykorzystanie do celów medycznych (dostarczanie jadu węży itp.).

Przekład

ZAŁĄCZNIK E

ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY TOWARÓW PRZYWOŻONYCH Z CZĘŚCIOWYM ZWOLNIENIEM OD NALEŻNOŚCI PRZYWOZOWYCH I PODATKÓW

Rozdział I

Definicje

Artykuł 1

W rozumieniu niniejszego załącznika:

(a)  określenie "towary przywożone z częściowym zwolnieniem" oznacza:

towary, które są wymienione w innych załącznikach do niniejszej konwencji, ale nie spełniają wszystkich warunków przewidzianych w nich do udzielenia odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności przywozowych i podatków, oraz towary, które nie są wymienione w tych innych załącznikach i które są przywożone w celu czasowego wykorzystania, na przykład przy produkcji lub wykonywaniu projektów;

(b)  określenie "częściowe zwolnienie" oznacza:

zwolnienie od zapłaty części całkowitej kwoty należności przywozowych i podatków, która w przeciwnym razie byłaby należna, gdyby towary zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej.

Rozdział II

Zakres stosowania

Artykuł 2

Towarom, o których mowa w artykule 1 litera (a) niniejszego załącznika, udziela się odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem zgodnie z artykułem 2 niniejszej konwencji.

Rozdział III

Postanowienia różne

Artykuł 3

Aby ułatwienia przyznane niniejszym załącznikiem miały zastosowanie, towary przywożone z częściowym zwolnieniem muszą być własnością osoby mającej siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania poza obszarem odprawy czasowej.

Artykuł 4

Każda Umawiająca się Strona może sporządzić listę towarów, które są lub nie są przedmiotem odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem. Zawartość takiej listy zostanie przedstawiona depozytariuszowi niniejszej konwencji.

Artykuł 5

Kwota należności przywozowych i podatków przypadająca do zapłaty zgodnie z niniejszym załącznikiem nie może przekraczać 5% - za każdy miesiąc lub część miesiąca, podczas którego towary zostały objęte procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem - kwoty należności przywozowych i podatków, której podlegałyby, gdyby zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej.

Artykuł 6

Kwota należności przywozowych i podatków do obciążenia nie powinna przekroczyć w żadnym wypadku tej kwoty, która podlegałaby zapłacie, gdyby towary, których to dotyczy, zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą odprawy czasowej.

Artykuł 7

1. Kwota należności przywozowych i podatków przypadających do zapłaty, zgodnie z niniejszym załącznikiem, jest nakładana przez właściwe władze, gdy zostaną wypełnione zobowiązania wynikające z procedury.

2. W przypadkach, w których zgodnie z artykułem 13 niniejszej konwencji procedura odprawy czasowej zostaje zakończona dopuszczeniem do obrotu, kwota wszelkich należności przywozowych i podatków pobranych już na poczet częściowego zwolnienia zostaje odjęta od kwoty należności przywozowych i podatków przypadających do zapłaty w rezultacie dopuszczenia do obrotu.

Artykuł 8

Termin powrotnego wywozu towarów przywożonych z częściowym zwolnieniem określa się biorąc pod uwagę postanowienia artykułów 5 i 6 niniejszego załącznika.

Artykuł 9

Każda Umawiająca się Strona ma prawo wnieść zastrzeżenie, zgodnie z artykułem 29 niniejszej konwencji, odnośnie do artykułu 2 niniejszego załącznika, w stopniu, w jakim odnosi się on do częściowego zwolnienia od podatków.

Po zapoznaniu się z powyższymi załącznikami, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

-    zostały one uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nich zawartych,

-    są one przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone z zastrzeżeniami załączonymi do niniejszego aktu,

-    będą one niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 24 listopada 2000 r.

ZAŁĄCZNIK

ZASTRZEŻENIA

Ratyfikując załączniki B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D i F do Konwencji dotyczącej odprawy czasowej, sporządzonej w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r., Rzeczpospolita Polska zgłasza następujące zastrzeżenia:

ZAŁĄCZNIK B.3

Do artykułu 5 ustęp 1 na podstawie artykułu 7 litera (b) niniejszego załącznika:

"Ustawodawstwo polskie może wymagać przedstawienia dokumentu celnego lub złożenia zabezpieczenia w odniesieniu do kontenerów, palet i opakowań."

ZAŁĄCZNIK B.5

Do artykułu 4 na podstawie artykułu 6 niniejszego załącznika:

"Ustawodawstwo polskie przewiduje, że wyposażenie naukowe i materiał pedagogiczny podlegają zwykłym formalnościom wymaganym dla procedury odprawy czasowej - złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej wraz ze zgłoszeniem celnym o objęcie towarów tą procedurą oraz złożenie zabezpieczenia."

ZAŁĄCZNIK C

Do artykułu 2 litera (a) na podstawie artykułu 10 litera (a) niniejszego załącznika:

"W odniesieniu do drogowych pojazdów mechanicznych użytkowanych w celach handlowych udziela się odprawy czasowej wyłącznie w przypadkach wykorzystywania pojazdu przez osobę mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania poza polskim obszarem celnym, będącą jednocześnie osobą uprawnioną do korzystania z procedury w rozumieniu ustawodawstwa polskiego."

Do artykułu 6 na podstawie artykułu 10 litera (b) niniejszego załącznika:

"Ustawodawstwo polskie może w określonych przypadkach wymagać przedstawienia dokumentu celnego lub złożenia zabezpieczenia w odniesieniu do drogowych pojazdów mechanicznych użytkowanych w celach handlowych i do środków transportu użytkowanych w celach prywatnych".

Do artykułu 9 ustęp 2 na podstawie artykułu 10 litera (c) niniejszego załącznika:

"Termin wywozu środków transportu użytkowanych w celach prywatnych upływa z dniem opuszczenia polskiego obszaru celnego przez osobę, która dokonała ich przywozu."

ZAŁĄCZNIK E

Do artykułu 2 na podstawie artykułu 9 niniejszego załącznika:

"Ustawodawstwo polskie przewiduje częściowe zwolnienie od należności celnych przywozowych, nie przewiduje jednak częściowego zwolnienia od podatków".