Zespół

dr Michał Mościcki

dr Michał Mościcki

radca prawny

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2011). W latach 2008-2011 odbywał specjalizację Szkoła Prawa Ukraińskiego na WPPKiA KUL, a w latach 2009-2011 kurs specjalistyczny Center for American Law, organizowany przez Chicago-Kent University of Law i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Jesienią 2010 r. w ramach wymiany studenckiej studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wołyńskiego im. Lesi Ukrainki w Łucku.

Z Kancelarią Kosyło i Partnerzy współpracuje od roku 2011. Jest wpisany na listę Radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr wpisu WA-14251). 

W latach 2011-2018 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. W latach 2013-2015 prowadził zajęcia z prawa prywatnego międzynarodowego. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej „Modelowe prawo zastawu na podstawie prawa polskiego i ukraińskiego”.

Jest autorem ponad dwudziestu prac naukowych, poświęconych prawu Polski i Ukrainy, występował jako referent na kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i na Ukrainie. Uczestniczył jak ekspert krajowy w organizowanym przez Komisję Europejską projekcie Study on the assessment of Regulation (EC) No 2201/2003 and the policy options for it amendment. Jest autorem raportu z zakresu prawa rodzinnego i procedury cywilnej.

Od 2015 r. sprawuje funkcję Prezesa Centrum Prawa Polskiego przy Łuckim Instytucie Rozwoju Człowieka Uniwersytetu "Ukraina".

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym.

Zna języki polski (ojczysty), ukraińskim, rosyjski i angielski.